Kredyt inwestycyjny

Kredyt inwestycyjny dla przedsiębiorców - to kredyt na realizację przedsięwzięć w działalności gospodarczej, których celem jest zakup, utworzenie lub ulepszenie środka trwałego w rozumieniu zasad rachunkowości w tym również zakup nieruchomości. Jest to kredyt przeznaczony na realizację określonego celu inwestycyjnego, wymagający jego pełnej realizacji i udokumentowania wydatków z nim związanych. Mogą z niego korzystać podmioty gospodarcze działające w każdej formie prawnej. Kredyt jest udzielany do wysokości odpowiedniej wg. oceny Banku co do sytuacji finansowej tego podmiotu oraz przedstawionej przez niego kalkulacji dochodów za okres, na który kredyt ma być udzielony.

Oprocentowanie

Kredyt oprocentowany jest wg zmiennej stopy procentowej. Odsetki naliczane są na bieżąco od aktualnego stanu zadłużenia (raty odsetkowe maleją). Bank nie pobiera prowizji i innych opłat za wcześniejszą spłatę całości lub części kredytu.

WIBOR 1M + marża 1% do 9,9%

Istnieje możliwość negocjacji stóp procentowych oraz prowizji.

Bank stosuje obniżki stóp procentowych dla Klientów, którzy posiadają rachunki w Banku oraz proponują zabezpieczenia spłaty kredytu w formie lokat, zastawów rejestrowych i hipotek.

Kwota kredytu

Kwota kredytu uzależniona jest od:

 • Wartości kosztorysowej realizowanego przedsięwzięcia,
 • Ceny zakupu środka trwałego,
 • Zdolności kredytowej Wnioskodawcy,
 • Zaangażowania środków własnych w realizowane przedsięwzięcie.

Bank wymaga zaangażowania środków własnych w realizowane przedsięwzięcie na poziomie 20% kosztów realizowanej inwestycji. W uzasadnionych sytuacjach, szczególnie przy dobrym zabezpieczeniu spłaty kredytu, dobrej zdolności kredytowej oraz perspektywicznych możliwościach rozwoju firmy wartość środków własnych może być na niższym poziomie.

Warunki uzyskania:

 • Posiadanie zdolności kredytowej, ocenianej na podstawie sprawozdań finansowych firmy, biorąc pod uwagę wyniki działalności firmy na okres złożenia wniosku kredytowego oraz planowane wyniki w okresie kredytowania,
 • Przedstawienie aktualnych dokumentów formalno-prawnych firmy,
 • Przedstawienie zaświadczeń z Urzędu Skarbowego i ZUS o braku zaległości,
 • Przedstawienie dokumentów związanych z realizowanym przedsięwzięciem inwestycyjnym (np. pozwolenie na budowę, projekt techniczny, kosztorys, zestawienie kosztów, faktury dotychczas poniesionych nakładów itp.) w zależności od charakteru realizowanej inwestycji,
 • Przedstawienie dokumentów związanych z zabezpieczeniem spłaty kredytu,
 • Przedstawienie dokumentów świadczących o posiadaniu zdolności kredytowej (bilanse, rachunki zysków i strat, przepływy strumieni pieniężnych, deklaracje podatku dochodowego i inne) - w zależności od tego jakie dokumenty firma sporządza i jaka jest kwota wnioskowanego kredytu,
 • Złożenie wniosku o udzielenie kredytu,
 • Ustanowienie na rzecz Banku uzgodnionego zabezpieczenia spłaty kredytu,
 • Podpisanie umowy o kredyt.

Kredyt może być realizowany w formie bezgotówkowej poprzez dokonywanie przelewów za faktury, przelewu środków z kredytu na rachunek bieżący Kredytobiorcy lub w razie uzasadnionej potrzeby w gotówce.
Rozliczenie z pobranego kredytu lub transzy następuje na podstawie faktur, rachunków oraz wizji lokalnych dokonywanych przez przedstawicieli Banku w miejscu inwestycji lub siedzibie Kredytobiorcy.

Okres kredytowania

Krótkoterminowe
z okresem spłaty do 1 roku

Średnioterminowe
z okresem spłaty powyżej 1 roku do 3 lat

Długoterminowe
z okresem spłaty powyżej 3 lat

Istnieje możliwość zastosowania karencji w spłacie kapitału do 1 roku.

Zabezpieczenie spłaty

Zabezpieczenia spłaty kredytu inwestycyjnego są uzgadniane indywidualnie w zależności od kwoty kredytu, oceny zdolności kredytowej, okresu spłaty.

Najczęściej stosowanymi zabezpieczeniami przy tego rodzaju kredytach są:

 • hipoteki na nieruchomościach,
 • zastawy rejestrowe na środkach transportu,
 • przewłaszczenia na Bank co do tożsamości środków trwałych,
 • przewłaszczenia na Bank co do gatunku środków obrotowych,
 • cesje praw na Bank z polis ubezpieczeniowych,
 • cesje wierzytelności z faktur za sprzedane towary, produkty, usługi.

Spłata kredytu

Spłata kredytu następuje najczęściej w ratach miesięcznych, kwartalnych lub półrocznych w zależności od charakteru prowadzonej działalności i możliwości płatniczych.

Odsetki spłacane są w ratach miesięcznych lub kwartalnych.

Spłata może następować w formie:

 • wpłat gotówkowych w Banku,
 • stałej dyspozycji z rachunku Kredytobiorcy w Banku,
 • przelewu lub wpłaty w innym Banku.