Kredyt obrotowy

Kredyt obrotowy - to kredyt udzielany przedsiębiorcom na bieżące potrzeby związane z działalnością gospodarczą, udzielany jest w rachunku kredytowym.

Wykorzystanie kredytu następuje jednorazowo lub w transzach w terminach określonych w umowie o kredyt. Realizowany jest w formie bezgotówkowej lub w gotówce.

Oprocentowanie

Kredyt oprocentowany jest wg zmiennej stopy procentowej. Odsetki naliczane są na bieżąco od aktualnego stanu zadłużenia (raty odsetkowe maleją). Bank nie pobiera prowizji i innych opłat za wcześniejszą spłatę całości lub części kredytu.

WIBOR 1M+marża 1% do 9,9%

Istnieje możliwość negocjacji stóp procentowych oraz prowizji.

Bank stosuje obniżki stóp procentowych dla Klientów, którzy posiadają rachunki w Banku, mają dobrą zdolność kredytową oraz proponują zabezpieczenia spłaty kredytu w formie lokat, zastawów rejestrowych i hipotek.

Kwota kredytu

Kwota kredytu uzależniona jest od oceny zdolności kredytowej, sposobu zabezpieczenia spłaty kredytu, obrotów na rachunku bieżącym a przede wszystkim od zapotrzebowania Wnioskodawcy na środki obrotowe.

Warunki uzyskania

 • Posiadanie zdolności kredytowej, ocenianej na podstawie sprawozdań finansowych firmy, biorąc pod uwagę wyniki działalności firmy na okres złożenia wniosku kredytowego oraz planowane wyniki w okresie kredytowania,
 • Przedstawienie dokumentów świadczących o posiadaniu zdolności kredytowej (bilanse, rachunki zysków i strat, przepływy strumieni pieniężnych, deklaracje podatku dochodowego i inne) - w zależności od tego jakie dokumenty firma sporządza i jaka jest kwota wnioskowanego kredytu,
 • Przedstawienie dokumentów związanych z zabezpieczeniem spłaty kredytu,
 • Przedstawienie zaświadczeń z Urzędu Skarbowego i ZUS o braku zaległości,
 • Przedstawienie aktualnych dokumentów formalno-prawnych firmy,
 • Złożenie wniosku o udzielenie kredytu,
 • Ustanowienie na rzecz Banku uzgodnionego zabezpieczenia kredytu,
 • Podpisanie umowy o kredyt.

Bank nie wymaga rozliczenia kredytu.

Okres kredytowania

Kredyt udzielany jest do 3 lat spłaty.

Zabezpieczenie spłaty

Zabezpieczenie spłaty kredytu uzgadniane jest indywidualnie z Klientem w zależności od posiadanej zdolności kredytowej, obrotów na rachunku bieżącym, kwoty kredytu, dobrej wiarygodności Kredytobiorcy.

Najczęściej stosowanymi zabezpieczeniami przy tego rodzaju kredytach są:

 • zastawy rejestrowe na środkach transportu,
 • przewłaszczenia co do tożsamości środków trwałych,
 • przewłaszczenia co do gatunku środków obrotowych,
 • hipoteki na nieruchomościach,
 • cesje praw z polis ubezpieczeniowych,
 • cesje wierzytelności z faktur na sprzedane towary, produkty, usługi,
 • poręczenia.

Spłata kredytu

Spłata kredytu następuje najczęściej w ratach miesięcznych, kwartalnych, półrocznych lub jednorazowo w zależności od charakteru prowadzonej działalności i możliwości płatniczych Kredytobiorcy. Odsetki spłacane są w ratach miesięcznych lub kwartalnych.

Spłata może następować w formie:

 • wpłat gotówkowych w Banku,
 • stałej dyspozycji z rachunku Kredytobiorcy w Banku,
 • przelewu lub wpłaty w innym banku.