Klienci biznesowi

RACHUNEK
BIEŻĄCY I POMOCNICZY

Oferujemy prowadzenie rachunków bankowych bieżących i pomocniczych podmiotów prowadzących działalność gospodarczą. Rachunek bankowy gwarantuje bezpieczną formę przechowywania pieniędzy, bezpośredni dostęp do środków oraz dokonywanie rozliczeń pieniężnych w zakresie prowadzonej działalności. Wpłaty i wypłaty z rachunku mogą być dokonywane w formie gotówkowej i bezgotówkowej. Rachunki prowadzone są w PLN oraz w walutach wymienialnych.
Rachunek może otworzyć:
- Podmiot prowadzący działalność gospodarczą - osoba fizyczna, osoba prawna, a także jednostka organizacyjna nie mająca osobowości prawnej, utworzona zgodnie z przepisami prawa, jeżeli jej przedmiot działania obejmuje prowadzenie działalności gospodarczej.
- Inne jednostki organizacyjne - instytucje finansowe, instytucje i organizacje społeczne, polityczne, zawodowe, fundacje, stowarzyszenia i inne jednostki utworzone zgodnie z przepisami prawa, nie prowadzące działalności gospodarczej.
Regulamin

RACHUNEK BIEŻĄCY
W WALUTACH WYMIENNYCH

Rachunek walutowy służy do gromadzenia środków pieniężnych (EUR, USD, GBP) oraz przeprowadzania rozliczeń finansowych w walutach obcych.
W ramach rachunku walutowego, Bank oferuje:
- wpłaty i wypłaty gotówki w kasach Banku,
- przelewy walutowe,
- telefoniczną informację o rachunku na podstawie ustalonego hasła,
- dostęp do informacji o rachunku przez Internet.
Więcej informacji

Rachunek firmowy możesz obsługiwać także poprzez kanał bankowości elektronicznej:

KREDYT OBROTOWY
W RACHUNKU BIEŻĄCYM

Kredyt obrotowy w rachunku bieżącym - udzielany jest przedsiębiorcom posiadającym w Banku rachunek bieżący i zdolność kredytową.
Bank udzielając kredytu upoważnia Kredytobiorcę do powodowania salda debetowego na jego rachunku bieżącym przyjmując jednocześnie na siebie obowiązek zapłaty dokumentów płatniczych , pomimo braku środków na tym rachunku.
Bank realizuje bieżące płatności Kredytobiorcy w granicach przyznanego limitu kredytu określonego w umowie kredytowej. Wpływ środków na rachunek bieżący obniża stan zadłużenia do wysokości górnej granicy zadłużenia ustalonego w umowie kredytowej. Kredyt udzielany jest na regulowanie bieżących zobowiązań firmy.
Więcej informacji

KREDYT
OBROTOWY

Kredyt obrotowy - to kredyt udzielany przedsiębiorcom na bieżące potrzeby związane z działalnością gospodarczą, udzielany jest w rachunku kredytowym. Wykorzystanie kredytu następuje jednorazowo lub w transzach w terminach określonych w umowie o kredyt.Realizowany jest w formie bezgotówkowej lub w gotówce.
Więcej informacji

KREDYT
INWESTYCYJNY

Kredyt inwestycyjny dla przedsiębiorców - to kredyt na realizację przedsięwzięć w działalności gospodarczej, których celem jest zakup, utworzenie lub ulepszenie środka trwałego w rozumieniu zasad rachunkowości w tym również zakup nieruchomości. Jest to kredyt przeznaczony na realizację określonego celu inwestycyjnego, wymagający jego pełnej realizacji i udokumentowania wydatków z nim związanych. Mogą z niego korzystać podmioty gospodarcze działające w każdej formie prawnej. Kredyt jest udzielany do wysokości odpowiedniej wg. oceny Banku co do sytuacji finansowej tego podmiotu oraz przedstawionej przez niego kalkulacji dochodów za okres, na który kredyt ma być udzielony.
Więcej informacji

GWARANCJE

Gwarancja bankowa jest to jednostronne zobowiązanie Banku - gwaranta, że po spełnieniu przez podmiot uprawniony (beneficjenta gwarancji) określonych warunków zapłaty, które mogą być stwierdzone określonymi w tym zapewnieniu dokumentami, jakie beneficjent załączy do sporządzonego we wskazanej formie żądania zapłaty, Bank wykona świadczenie pieniężne na rzecz beneficjenta gwarancji - bezpośrednio albo za pośrednictwem innego banku.
Więcej informacji

Lokaty w Banku Spółdzielczym w Jasionce są gwarantowane przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny. Aktualnie gwarantowane jest 100 % wartości depozytów nie przekraczających równowartości w złotych 100 000 euro. W przypadku środków na rachunkach wspólnych (np. współmałżonków) limit gwarancji 100 tys. euro dotyczy każdego ze współposiadaczy rachunku.

LOKATA
PROFIT

Kwota lokaty podlega oprocentowaniu za rzeczywistą liczbę dni pozostawienia środków na lokacie. Jeżeli po upływie okresu umownego lokata Profit nie zostanie zlikwidowana, Bank automatycznie odnawia lokatę wraz z naliczonymi odsetkami na kolejny taki sam okres umowy na warunkach dla lokat Standard w dniu jej każdorazowego odnowienia o ile do dnia upływu okresu umownego (włącznie), nie została złożona inna dyspozycja.

LOKATA
STANDARD

Rachunek lokaty terminowej standard umożliwia zdeponowanie środków na terminy od 1 do 12 miesięcy. Środki na rachunku "Standard" są oprocentowane według stałej stopy procentowej a odsetki naliczane są (i dostępne) po okresie umownym. W przypadku wycofania lokaty przed terminem klient otrzymuje odsetki w wysokości 1/2 stopy procentowej dla rachunków a'vista.

Z dniem 1 lipca 2018 r. zaczęła obowiązywać Ustawa z dnia 15 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw wprowadzająca mechanizm podzielonej płatności (ang. Split Payment).