O Banku Spółdzielczym w Jasionce

Reklamacje

Tryb i zasady wnoszenia i rozpatrywania skarg / reklamacji
Klientów Banku Spółdzielczego w Jasionce

Klient Banku Spółdzielczego w Jasionce, zwanego dalej Bankiem, ma możliwość złożenia skargi/reklamacji, czyli wystąpienia zawierającego zastrzeżenia dotyczące świadczonych usług lub działalności Banku, a Bank ma obowiązek rozpatrzenia skargi/reklamacji według poniższych zasad:

 1. W celu umożliwienia Bankowi rzetelnego rozpatrzenia skargi/reklamacji, Klient powinien zgłosić skargę/reklamację niezwłocznie po uzyskaniu informacji o zaistnieniu okoliczności budzących zastrzeżenia.
 2. Skarga/reklamacja powinna zawierać istotne dla rozpatrzenia sprawy zastrzeżenia oraz dane adresowe Klienta.
 3. Klient może składać skargę/reklamację w dowolnej placówce Banku:
  a) w formie pisemnej – osobiście albo przesyłką pocztową w rozumieniu art. 3 pkt. 21 ustawy z dnia 23.11.2012 r. – prawo pocztowe (Dz.U. poz.1529);
  b) ustnie – telefonicznie albo osobiście podczas wizyty Klienta w placówce Banku;
  c) w formie elektronicznej – na adres poczty elektronicznej centrala-bs.jasionka@bankbps.pl
 4. Bieg terminu rozpatrzenia skargi/reklamacji rozpoczyna się w dniu jej wpływu  do Banku.
 5.  Skarga/reklamacja przekazana do Banku jest rozpatrywana w sposób zapewniający wydanie
  niezależnego i obiektywnego rozstrzygnięcia zastrzeżenia w niej
  zawartego.
 6. Bank udziela odpowiedzi na skargę/reklamację bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie:
  – 15 dni roboczych od daty otrzymania skargi/reklamacji  związanej z realizacją zlecenia płatniczego oraz wydania karty płatniczej,
   – 30 dni kalendarzowych od daty otrzymania reklamacji niezwiązanej z realizacją zlecenia płatniczego oraz wydania karty płatniczej.
 7. W przypadku, gdy z uwagi na złożoność sprawy, zachodzi konieczność przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego i terminy określone w pkt. 6 nie mogą zostać dotrzymane, Bank informuje Klienta o prowadzonym postępowaniu i zakreśla nowy termin udzielenia odpowiedzi, który nie może przekroczyć:
   – 35 dni roboczych od daty otrzymania skargi/reklamacji związanej z realizacją zlecenia płatniczego oraz wydania karty płatniczej, w szczególności reklamacji kartowych rozpatrywanych przy udziale Visa,

   – 60 dni kalendarzowych od daty otrzymania skargi/reklamacji niezwiązanej z realizacją zlecenia płatniczego oraz wydania karty płatniczej.

 8. O rozpatrzeniu skargi/reklamacji Klient zostaje poinformowany pisemnie, w postaci papierowej lub pocztą elektroniczną, z zastrzeżeniem, że odpowiedź w formie elektronicznej może być dostarczona wyłącznie na wniosek Klienta.

Klienci Banku będący konsumentami mają możliwość zwrócenia się o pomoc do Miejskich i Powiatowych Rzeczników Konsumenta. Klienci Banku mają możliwość skorzystania z mediacji przed Rzecznikiem Finansowym, Sądem Polubownym przy Komisji Nadzoru Finansowego lub Związku Banków Polskich. Bank Spółdzielczy w Jasionce podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego oraz dopuszcza możliwość polubownego rozwiązywania sporów.

Pliki do pobrania

Formularz zgłoszenia reklamacji
Klienci indywidualni

Formularz zgłoszenia reklamacji
Klienci instytucjonalni

Formularz zgłoszenia reklamacji kart

Formularz skargi wniosku