Zebranie Przedstawicieli Banku

Zarząd Banku Spółdzielczego w Jasionce uprzejmie informuje, że ZEBRANIE PRZEDSTAWICIELI BANKU odbędzie się dnia 06.06.2019r. o godzinie 16-tej, w Nowej Wsi w Hotelu „FENIX”

Porządek obrad

 1. Otwarcie, przyjęcie regulaminu obrad i porządku obrad, wybór Prezydium i wybór Komisji.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zebrania i zdolności do podejmowania uchwał.
 4. Podjęcie Uchwały w sprawie przyjęcia „Polityki zapewnienia odpowiedniości w składzie Zarządu i Rady Nadzorczej i różnorodności w składzie Zarządu”
 5. Sprawozdanie z działalności Zarządu wraz z bilansem i rachunkiem wyników za 2018 rok, wykonania uchwał i wniosków z poprzedniego ZP, oraz informacja o planie przychodów i kosztów na 2019 r.
 6. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za 2018 r.
 7. Przedstawienie opinii biegłego rewidenta w sprawie badania sprawozdania finansowego za 2018r.
 8. Dyskusja nad sprawozdaniami Rady i Zarządu oraz opinią biegłego rewidenta.
 9. Podjęcie uchwał w sprawach:
 • zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej,
 • – zatwierdzenia sprawozdania Zarządu,
 • – udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Banku,
 • – podziału nadwyżki bilansowej za 2018r.
 • – określenia najwyższej sumy zobowiązań na 2019 r.
 • – przyjęcia planu przychodów i kosztów na 2019 r.
 • – przyjęcia zaktualizowanej procedury „Zasad zarządzania ładem korporacyjnym BS w Jasionce”,
 • – przyjęcia Sprawozdania Komisji Mandatowej i ds. Odpowiedniości z wyników następczej
 • oceny odpowiedniości i niezależności członków Rady Nadzorczej BS w Jasionce, jak również
 • kolegialnej oceny odpowiedniości RN za 2018r.

 

 1. Odczytanie protokołu Komisji Wnioskowej i przyjęcie go
 2. Wolne wnioski i zakończenie obrad.

Zgodnie z § 24 Statutu Banku, drugi termin Zebrania ustala się na godzinę 16 30 dnia 06.06.2019 r.

Informuje się ,że w sekretariacie Banku wyłożone są:

 1. sprawozdanie z działalności Banku za 2018r. łącznie z rocznym sprawozdaniem finansowym oraz raportem i opinią biegłego rewidenta,
 2. sprawozdanie z wykonania zaleceń i uchwał poprzedniego ZP,
 3. projekty uchwał jakie mają być podjęte na ZP,
 4. protokół z ostatniego ZP.