Bank udziela dla Zleceniodawców:

Gwarancji

Potwierdzenia gwarancji

Celem gwarancji oraz jej potwierdzenia jest zabezpieczenie wykonania zobowiązań Zleceniodawców wynikających z umów określonych w zleceniu. Udzielona gwarancja może zabezpieczać spłatę całości lub części zobowiązania Zleceniodawców z tytułu:

Opis produktu

Gwarancja bankowa jest to jednostronne zobowiązanie Banku - gwaranta, że po spełnieniu przez podmiot uprawniony (beneficjenta gwarancji) określonych warunków zapłaty, które mogą być stwierdzone określonymi w tym zapewnieniu dokumentami, jakie beneficjent załączy do sporządzonego we wskazanej formie żądania zapłaty, Bank wykona świadczenie pieniężne na rzecz beneficjenta gwarancji - bezpośrednio albo za pośrednictwem innego banku.

Potwierdzenie gwarancji bankowej następuje na drodze złożenia przez Bank jednostronnego oświadczenia beneficjentowi gwarancji, w którym zobowiązuje się do zapłaty sumy gwarancyjnej na tych samych warunkach, co bank, który udzielił gwarancji.

Gwarancja oraz jej potwierdzenie jest wydawane na piśmie pod rygorem nieważności, na czas oznaczony.

Z tytułu udzielonej gwarancji Bank pobiera opłatę i prowizję. Wysokość opłat i prowizji określona jest w Taryfie opłat i prowizji pobieranych od podmiotów gospodarczych. Ich wysokość zależy od oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Zleceniodawcy, terminu ważności gwarancji lub poręczenia, sposobu zabezpieczenia i podlega negocjacji.

Warunki uzyskania gwarancji

Okres na jaki udzielana jest gwarancja

Termin na jaki Bank może udzielić gwarancji lub poręczenia zależy od umowy kredytowej Zleceniodawcy z innym bankiem lub jego umowy handlowej.

Terminy te przyporządkowane są terminom spłaty kredytu lub terminom zapłaty wynikających z umów handlowych.

Zabezpieczenie gwarancji lub poręczenia

W celu zabezpieczenia wierzytelności z tytułu udzielenia (potwierdzenia) gwarancji lub poręczenia, Bank może żądać od Zleceniodawcy zabezpieczenia przewidzianego prawem cywilnym, wekslowym i bankowym, a w szczególności:

Zabezpieczenie jest uzgadniane ze Zleceniodawcą.