Rolnicy

Kredyt inwestycyjny

Kredyt inwestycyjny dla rolników - to kredyt na realizację przedsięwzięć inwestycyjnych w rolnictwie.

budowa nowych budynków gospodarczych, budowli

remonty i modernizacje budynków gospodarczych, maszyn

zakupy nowych i używanych ciągników rolniczych, środków transportu, maszyn rolniczych

zakup stada podstawowego

inne cele inwestycyjne

Z kredytu obrotowego mogą korzystać:

rolnicy indywidualni oraz inne podmioty zajmujące się produkcją rolniczą lub hodowlą zwierząt.

Kredyt może być udzielony do wysokości odpowiedniej wg oceny Banku, co do sytuacji finansowej tego podmiotu oraz przedstawionej przez niego kalkulacji dochodów za okres, na który ma być udzielony. Kredyt jest oprocentowany wg zmiennej stopy procentowej. Odsetki są naliczane od aktualnego stanu zadłużenia (raty odsetkowe są malejące).
Bank nie pobiera prowizji i innych opłat za wcześniejszą spłatę całości lub części kredytu. Bank stosuje obniżki oprocentowania biorąc pod uwagę sposób zabezpieczenia spłaty kredytu, posiadanie rachunków w Banku, dotychczasową obsługę zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Kwota kredytu uzależniona jest od:

Bank wymaga zaangażowania środków własnych na poziomie 20% realizowanej inwestycji.

W uzasadnionych przypadkach, szczególnie przy dobrym zabezpieczeniu spłaty kredytu, dobrej zdolności kredytowej, udział środków własnych może być na niższym poziomie.

Warunki uzyskania:

Kredyt może być realizowany w formie bezgotówkowej poprzez dokonywanie przelewów za faktury, przelewu środków
z kredytu na rachunek bieżący Kredytobiorcy a także w gotówce.
Rozliczenie z pobranego kredytu lub jego transz następuje w części na podstawie faktur, rachunków oraz na podstawie wizji lokalnej przedstawicieli Banku w miejscu prowadzenia inwestycji lub w gospodarstwie rolnym.

Oprocentowanie

WIBOR 1M+marża 1% do 9,9%

Okres kredytowania

Bank udziela kredytów inwestycyjnych:

Krótkoterminowe
z okresem spłaty do 1 roku

Średnioterminowe
z okresem spłaty powyżej 1 roku do 3 lat

Długoterminowe
z okresem spłaty powyżej 3 lat

Zabezpieczenie spłaty

Zabezpieczenie spłaty kredytu inwestycyjnego jest uzgadniane indywidualnie z Klientem w zależności od kwoty kredytu, oceny zdolności kredytowej, okresu spłaty oraz wiarygodności Kredytobiorcy.

Najczęściej stosowanymi zabezpieczeniami przy tego rodzaju kredytach są:

Spłata kredytu

Spłata kredytu może następować w ratach miesięcznych, kwartalnych, półrocznych a nawet rocznych w zależności od możliwości płatniczych Kredytobiorcy i cyklu produkcyjnego. Odsetki spłacane mogą być w ratach miesięcznych lub kwartalnych.

Spłata może następować w formie: