Kredyt obrotowy dla rolników - to kredyt na zakup rzeczowych środków do produkcji rolnej z przeznaczeniem na:

środki ochrony roślin

materiał siewny

nawozy

pasze

pojedyncze sztuki stada podstawowego

inne cele obrotowe

Z kredytu obrotowego mogą korzystać:

rolnicy indywidualni oraz inne podmioty zajmujące się produkcją rolniczą lub hodowlą zwierząt.

Kwota kredytu uzależniona jest od:

Kredyt może być udzielony do wysokości kwoty wynikającej z przeliczenia: powierzchnia użytków rolnych x kwota kredytu przypadająca na 1 ha użytków rolnych ustalona decyzją Zarządu Banku.
Na wysokość kwoty kredytu wpływa również ocena sytuacji finansowej podmiotu ubiegającego się o kredyt.

Kredyt obrotowy dla rolników - warunki uzyskania:

Kredyt może być realizowany w formie gotówkowej lub bezgotówkowej poprzez dokonanie przelewu za faktury lub przelanie kredytu na rachunek bieżący Kredytobiorcy w Banku.

Oprocentowanie

WIBOR 1M+marża 1% do 9,9%

w skali roku - zmienne

Okres kredytowania

Bank udziela kredytów obrotowych z okresem spłaty do 3 lat.

Zabezpieczenie spłaty

W przypadku wysokich kwot kredytu, czy słabej zdolności kredytowej wymagane zabezpieczenie jest indywidualnie uzgadniane z Kredytobiorcą.

Spłata kredytu

Spłata kredytu praktycznie występuje jednorazowo lub w ratach w zależności od propozycji Kredytobiorcy. Odsetki mogą być spłacane w ratach miesięcznych lub kwartalnych.

Spłata może następować w formie: