Kredyt obrotowy w rachunku bieżącym

Kredyt w rachunku bieżącym

Elastyczny dostęp do gotówki – dodatkowe środki na bieżące potrzeby lub na rozwój Twojej firmy.

Dlaczego warto?

Niskie koszty

Stałe oprocentowanie kredytu do 1 roku

3 lata

długi okres kredytowania

Możliwość wielokrotnego wykorzystania i spłaty w trakcie okresu kredytowania

do wysokości udzielonego limitu

Automatyczna spłata zadłużenia z każdego wpływu na rachunek

Oprocentowanie naliczane tylko od wykorzystanej kwoty kredytu


Możliwość automatycznego odnowienia kredytu bez konieczności spłaty zadłużenia

Indywidualne ustalania zabezpieczenia spłaty kredytuBrak opłat od różnicy pomiędzy kredytem postawionym do dyspozycji, a wykorzystanym

(za tzw. gotowość finansową)

Oprocentowanie

 • Kredyty w rachunku bieżącym z terminem spłaty do 1 roku oprocentowane są wg stałej stopy procentowej wynoszącej tylko 6,5% w skali roku.
 • Kredyty z terminem spłaty powyżej 1 roku (do 3 lat) są oprocentowany wg zmiennej stopy procentowej, która stanowi sumę stawki WIBOR 3M i ustalanej indywidualnie, stałej marży Banku (już od 1%).
 • Odsetki naliczane są od wykorzystanego limitu kredytu i pobierane miesięcznie, w ostatnim dniu miesiąca kalendarzowego.

Kwota kredytu

Kwota kredytu uzależniona jest od posiadania zdolności kredytowej przedsiębiorcy oraz od obrotów na rachunku bieżącym w okresie ostatnich 12 m-cy (istnieje możliwość uwzględnienia historii obrotów na rachunku bieżącym prowadzonym w innym banku).

Warunki uzyskania

 • Posiadanie rachunku bieżącego w Banku lub przeniesienie rachunku bieżącego z innego banku
 • Złożenie wniosku o udzielenie kredytu
 • Przedstawienie aktualnych dokumentów formalno-prawnych i finansowych firmy
 • Posiadanie zdolności kredytowej, ocenianej na podstawie sprawozdań finansowych firmy, biorąc pod uwagę wyniki działalności firmy na okres złożenia wniosku kredytowego oraz planowane wyniki w okresie kredytowania
 • Ustanowienie akceptowanego przez Bank zabezpieczenia spłaty kredytu
 • Przedstawienie innych dokumentów uzgodnionych z Bankiem
 • Podpisanie umowy o kredyt

Okres kredytowania

Bank udziela kredytu w rachunku bieżącym z oprocentowaniem stałym na okres do 12 miesięcy lub z oprocentowaniem zmiennym z okresem spłaty powyżej 12 miesięcy (do 36 miesięcy).

Zabezpieczenie spłaty

Zabezpieczenia spłaty kredytu uzgadniane są indywidualnie i zależą od kwoty kredytu, zdolności kredytowej, wiarygodności, czy historii współpracy z Bankiem.

Spłata kredytu

 • Kredyt spłacany jest z wpływów na rachunek bieżący.
 • Jeśli w trakcie trwania umowy kredytu nie występowało salda debetowego na rachunku bieżącym powyżej ustalonego limitu w umowie kredytowej, a Kredytobiorca posiada wg oceny Banku zdolność kredytową, kredyt może być odnawiany na kolejne okresy.
 • Spłata odsetek w wysokości zależnej od wykorzystanej kwoty kredytu, następuje na koniec każdego miesiąca.
 • Spłata następuje w terminie określonym w umowie kredytowej.

Zachęcamy do kontaktu z doradcami naszego Banku:

OSOBIŚCIE:

 • w siedzibie Centrali Banku Spółdzielczego w Jasionce: 36-002 Jasionka 71A
 • w siedzibie Oddziału w Kamieniu: 36-053 Kamień 297

TELEFONICZNIE: