Do pobrania

Schemat organizacyjny

Polityka wynagradzania pracowników

Oświadczenie o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego

Informacje ilościowe podlegające ujawnianiu

Ocena stosowaniu zasad ładu korporacyjnego

Informacje jakościowe w zakresie ujawniania

Zasady zarządzania ładem korporacyjnym

Polityka informacyjna

Informacje z art.111a Prawo Bankowe

Zarządzanie ryzykiem konfliktu interesów

Polityka różnorodności członków organu zarządzającego oraz personelu

Załącznik do Polityki Informacyjnej