Klienci biznesowi

RACHUNEK
BIEŻĄCY I POMOCNICZY

Oferujemy prowadzenie rachunków bankowych bieżących i pomocniczych podmiotów prowadzących działalność gospodarczą. Rachunek bankowy gwarantuje bezpieczną formę przechowywania pieniędzy, bezpośredni dostęp do środków oraz dokonywanie rozliczeń pieniężnych w zakresie prowadzonej działalności. Wpłaty i wypłaty z rachunku mogą być dokonywane w formie gotówkowej i bezgotówkowej. Rachunki prowadzone są w PLN oraz w walutach wymienialnych.
Rachunek może otworzyć:
- Podmiot prowadzący działalność gospodarczą - osoba fizyczna, osoba prawna, a także jednostka organizacyjna nie mająca osobowości prawnej, utworzona zgodnie z przepisami prawa, jeżeli jej przedmiot działania obejmuje prowadzenie działalności gospodarczej.
- Inne jednostki organizacyjne - instytucje finansowe, instytucje i organizacje społeczne, polityczne, zawodowe, fundacje, stowarzyszenia i inne jednostki utworzone zgodnie z przepisami prawa, nie prowadzące działalności gospodarczej.
Regulamin

RACHUNEK BIEŻĄCY
W WALUTACH WYMIENNYCH

Rachunek walutowy służy do gromadzenia środków pieniężnych (EUR, USD, GBP) oraz przeprowadzania rozliczeń finansowych w walutach obcych.
W ramach rachunku walutowego, Bank oferuje:
- wpłaty i wypłaty gotówki w kasach Banku,
- przelewy walutowe,
- telefoniczną informację o rachunku na podstawie ustalonego hasła,
- dostęp do informacji o rachunku przez Internet.
Więcej informacji

Rachunek firmowy możesz obsługiwać także poprzez kanał bankowości elektronicznej:

KREDYT OBROTOWY
W RACHUNKU BIEŻĄCYM

Kredyt obrotowy w rachunku bieżącym - udzielany jest przedsiębiorcom posiadającym w Banku rachunek bieżący i zdolność kredytową.
Bank udzielając kredytu upoważnia Kredytobiorcę do powodowania salda debetowego na jego rachunku bieżącym przyjmując jednocześnie na siebie obowiązek zapłaty dokumentów płatniczych , pomimo braku środków na tym rachunku.
Bank realizuje bieżące płatności Kredytobiorcy w granicach przyznanego limitu kredytu określonego w umowie kredytowej. Wpływ środków na rachunek bieżący obniża stan zadłużenia do wysokości górnej granicy zadłużenia ustalonego w umowie kredytowej. Kredyt udzielany jest na regulowanie bieżących zobowiązań firmy.
Więcej informacji

KREDYT
OBROTOWY

Kredyt obrotowy - to kredyt udzielany przedsiębiorcom na bieżące potrzeby związane z działalnością gospodarczą, udzielany jest w rachunku kredytowym. Wykorzystanie kredytu następuje jednorazowo lub w transzach w terminach określonych w umowie o kredyt.Realizowany jest w formie bezgotówkowej lub w gotówce.
Więcej informacji

KREDYT
INWESTYCYJNY

Kredyt inwestycyjny dla przedsiębiorców - to kredyt na realizację przedsięwzięć w działalności gospodarczej, których celem jest zakup, utworzenie lub ulepszenie środka trwałego w rozumieniu zasad rachunkowości w tym również zakup nieruchomości. Jest to kredyt przeznaczony na realizację określonego celu inwestycyjnego, wymagający jego pełnej realizacji i udokumentowania wydatków z nim związanych. Mogą z niego korzystać podmioty gospodarcze działające w każdej formie prawnej. Kredyt jest udzielany do wysokości odpowiedniej wg. oceny Banku co do sytuacji finansowej tego podmiotu oraz przedstawionej przez niego kalkulacji dochodów za okres, na który kredyt ma być udzielony.
Więcej informacji

GWARANCJE

Gwarancja bankowa jest to jednostronne zobowiązanie Banku - gwaranta, że po spełnieniu przez podmiot uprawniony (beneficjenta gwarancji) określonych warunków zapłaty, które mogą być stwierdzone określonymi w tym zapewnieniu dokumentami, jakie beneficjent załączy do sporządzonego we wskazanej formie żądania zapłaty, Bank wykona świadczenie pieniężne na rzecz beneficjenta gwarancji - bezpośrednio albo za pośrednictwem innego banku.
Więcej informacji

KREDYTOWA
LINIA HIPOTECZNA

Kredytowa Linia Hipoteczna to długoterminowy kredyt zabezpieczony hipotecznie, który może być przeznaczony na finansowanie dowolnego celu związanego z prowadzoną działalnością gospodarczą.
Więcej informacji

Lokaty w Banku Spółdzielczym w Jasionce są gwarantowane przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny. Aktualnie gwarantowane jest 100 % wartości depozytów nie przekraczających równowartości w złotych 100 000 euro. W przypadku środków na rachunkach wspólnych (np. współmałżonków) limit gwarancji 100 tys. euro dotyczy każdego ze współposiadaczy rachunku.

LOKATA
PROFIT

Kwota lokaty podlega oprocentowaniu za rzeczywistą liczbę dni pozostawienia środków na lokacie. Jeżeli po upływie okresu umownego lokata Profit nie zostanie zlikwidowana, Bank automatycznie odnawia lokatę wraz z naliczonymi odsetkami na kolejny taki sam okres umowy na warunkach dla lokat Standard w dniu jej każdorazowego odnowienia o ile do dnia upływu okresu umownego (włącznie), nie została złożona inna dyspozycja.

LOKATA
STANDARD

Rachunek lokaty terminowej standard umożliwia zdeponowanie środków na terminy od 1 do 12 miesięcy. Środki na rachunku "Standard" są oprocentowane według stałej stopy procentowej a odsetki naliczane są (i dostępne) po okresie umownym. W przypadku wycofania lokaty przed terminem klient otrzymuje odsetki w wysokości 1/2 stopy procentowej dla rachunków a'vista.

Z dniem 1 lipca 2018 r. zaczęła obowiązywać Ustawa z dnia 15 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw wprowadzająca mechanizm podzielonej płatności (ang. Split Payment).

"Tarcza Finansowa PFR" dla mikrofirm i MiŚPdostępna w bankowości internetowej EBO w Banku Spółdzielczym w Jasionce

Już wkrótce, od 29-04-2020 od godz. 18:00,udostępnimy naszym małym i średnim przedsiębiorstwommożliwość złożenia wniosku o skorzystanie z państwowejTarczy Finansowej PFR.

UWAGA! Wniosek o wsparcie, będzie można złożyć wyłącznie przez Bankowość EBO. Jeśli jeszcze nie korzystasz z bankowości elektronicznej - niezwłocznie zgłoś się do Banku.

Program Tarcza Finansowa PFR

Polski Fundusz Rozwoju w ramach stworzonej przez rząd Tarczy Antykryzysowej uruchamia nowy program pomocowy skierowany do przedsiębiorstw, które ucierpiały wskutek pandemii koronawirusa. Tarcza Finansowa PFR dla Firm i Pracowników to program skierowany do mikrofirm (zatrudniających co najmniej 1 pracownika) oraz małych i średnich przedsiębiorstw (zatrudniających od 10 do 249 pracowników). Jego celem jest ochrona rynku pracy i zapewnienie firmom płynności finansowej. Program ma przyczynić się do powrotu polskich firm na ścieżkę rozwoju

Dla Kogo?

Mikroprzedsiębiorstwa  

 

Zatrudniające od 1 do 9 pracowników (z wyłączeniem właściciela), a roczny obrót lub suma bilansowa nie przekracza 2 mln EURO

 

Małe i średnie przedsiębiorstwa

 

Zatrudniające od 10 do 249 pracowników (z wyłączeniem właściciela), a roczny obrót nie przekracza 50 mln EURO lub suma bilansowa nie przekracza 43 mln EURO

Warunki Finansowania

Mikroprzedsiębiorstwa

 

 • Wsparcie maksymalnie do 324 tys. zł (średnio ok. 70-90 tys.) na 3 lata.
 • Środki bezzwrotne do 75% subwencji, po 12 miesiącach pod warunkiem prowadzenia działalności i utrzymania poziomu zatrudnienia w ciągu 12 miesięcy. 

 

Małe i średnie przedsiębiorstwa

 

 • Wsparcie do maksymalnej kwoty: 3,5 mln zł (średnio 1,9 mln zł) na 3 lata.
 • Środki bezzwrotne do 75% subwencji po 12 miesiącach pod warunkiem prowadzenia działalności, utrzymania poziomu zatrudnienia w ciągu 12 miesięcy oraz zanotowania straty na sprzedaży.

Mikroprzedsiębiorstwa

Małe i Średnie Przedsiębiorstwa

Na jaki cel można przeznaczyć subwencję?

 • Pokrycie kosztów prowadzonej działalności gospodarczej, z wyłączeniem przeznaczenia środków na nabycie (przejęcie) w sposób bezpośredni lub pośredni innego przedsiębiorcy (zakaz akwizycji)
 • Przedterminową spłatę kredytów do maksymalnej wysokości 25% wartości subwencji

UWAGA!

Nie można przeznaczać środków z subwencji finansowej na płatności do właściciela, do osób lub podmiotów powiązanych z właścicielem przedsiębiorstwa.

 

Jak mogę ubiegać się o subwencję?

 • Start programu
  W poniedziałek 27 kwietnia (wieczorem) program Tarcza Finansowa PFR uzyskał notyfikację Komisji Europejskiej, co było ostatnim wymaganym krokiem do jego uruchomienia. Po technicznym wdrożeniu ostatnich zaleceń Komisji Europejskiej przyjmowanie wniosków rozpocznie się w ciągu kolejnych kilku dni. Zastrzegamy, że trwa jeszcze aktualizacja dokumentacji i niektóre znajdujące się na stronie zapisy w programie mogą ulec zmianie.

  Planowany termin uruchomienia możliwości składania wniosków to: 29-04-2020 g.18:00. Od tego momentu Klienci Banku Spółdzielczego w Jasionce zyskają, poprzez Bankowość Internetową EBO, możliwość składania wniosków „Tarcza PFR”.

 

Jak złożyć wniosek w EBO?

Po zalogowaniu do EBO – https://eborwd.bsjasionka.pl – wniosek „Tarcza PFR” składać można wybierając zakładkę: „WNIOSKI”, następnie wciskając przycisk „ZŁÓŻ WNIOSEK”.
Następnie trzeba autoryzować chęć złożenia wniosku, w analogiczny sposób jak autoryzacja przelewu. Po autoryzacji zostaną Państwo przeniesieni do właściwego formularza wniosku.

Ważne!!! Jeśli mają Państwo dostęp poprzez Bankowość EBO do konta zarówno firmowego jak i prywatnego, to trzeba zwrócić uwagę, aby wskazać we wniosku rachunek firmowy, bo tylko dla takiego rachunku może zostać uruchomiona subwencja w ramach programu „Tarcza PFR”. Wskazanie konta Klienta Indywidualnego wygeneruje błąd.

Po prawidłowym uzupełnieniu wszystkich wymaganych pól formularza składamy wniosek. Od tego momentu możemy sprawdzać status złożonego wniosku po naciśnięciu przycisku „MOJE WNIOSKI”.

Linki do pobrania wzorów pełnomocnictwa i oświadczenia ze strony PFR w formie edytowalnej (MS Word)

INFORMACJA dodatkowa dotycząca poświadczeń notarialnych

W poświadczeniach notarialnych powinny być zawarte klauzule:

 1. W przypadku, gdy notariusz w klauzuli notarialnego poświadczenia podpisu poświadcza, że osoby/osoba podpisane na Pełnomocnictwie/Oświadczeniu są uprawnione do reprezentowania Beneficjenta zgodnie z obowiązującą reprezentacją wykazaną w dokumentach rejestrowych – w takiej sytuacji Bank nie jest zobowiązany weryfikować potwierdzenia  uprawnień  do  złożenia  podpisu  pod Oświadczeniem/Pełnomocnictwem składanym w imieniu danego podmiotu i tym samym nie jest wymagany od Klienta wydruk z CEiDG lub odpis z KRS.
 2.  Poświadczenie, że podpisy na dokumencie są złożone w obecności Notariusza.