Rolnicy

RACHUNEK
BIEŻĄCY

Rachunek bieżący służy do gromadzenia środków pieniężnych oraz przeprowadzania rozliczeń finansowych związanych z prowadzoną przez Klienta działalnością.
W ramach rachunku bieżącego, Bank oferuje produkty związane z rachunkiem:
- wpłaty i wypłaty gotówki w kasach Banku na każde żądanie,
- polecenia przelewu,
- polecenia zapłaty,
- czeki,
- telefoniczna informacja o stanie salda na rachunku na podstawie ustalonego hasła,
- karty płatnicze,
- dostęp do rachunku przez Internet w ramach e-Bank,
- wrzutnia nocna.
- umożliwia łatwy dostęp do innych produktów.
Więcej informacji

Rachunek możesz obsługiwać także poprzez kanał bankowości elektronicznej:

KREDYT OBROTOWY
DLA ROLNIKÓW

Kredyt obrotowy dla rolników - to kredyt na zakup rzeczowych środków do produkcji rolnej z przeznaczeniem na:
- środki ochrony roślin,
- materiał siewny,
- nawozy,
- pasze,
- pojedyncze sztuki stada podstawowego,
- inne cele obrotowe.
Więcej informacji

KREDYT INWESTYCYJNY
DLA ROLNIKÓW

Kredyt inwestycyjny dla rolników - to kredyt na realizację przedsięwzięć inwestycyjnych w rolnictwie.
Celem tego kredytu może być:
- budowa nowych budynków gospodarczych, budowli,
- remonty i modernizacje budynków gospodarczych, maszyn,
- zakupy nowych i używanych ciągników rolniczych, środków transportu, maszyn rolniczych,
- zakup stada podstawowego,
- inne cele inwestycyjne.
Więcej informacji

Lokaty w Banku Spółdzielczym w Jasionce są gwarantowane przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny. Aktualnie gwarantowane jest 100 % wartości depozytów nie przekraczających równowartości w złotych 100 000 euro. W przypadku środków na rachunkach wspólnych (np. współmałżonków) limit gwarancji 100 tys. euro dotyczy każdego ze współposiadaczy rachunku.

LOKATA
PROFIT

Kwota lokaty podlega oprocentowaniu za rzeczywistą liczbę dni pozostawienia środków na lokacie. Jeżeli po upływie okresu umownego lokata Profit nie zostanie zlikwidowana, Bank automatycznie odnawia lokatę wraz z naliczonymi odsetkami na kolejny taki sam okres umowy na warunkach dla lokat Standard w dniu jej każdorazowego odnowienia o ile do dnia upływu okresu umownego (włącznie), nie została złożona inna dyspozycja.

LOKATA
STANDARD

Rachunek lokaty terminowej standard umożliwia zdeponowanie środków na terminy od 1 do 12 miesięcy. Środki na rachunku "Standard" są oprocentowane według stałej stopy procentowej a odsetki naliczane są (i dostępne) po okresie umownym. W przypadku wycofania lokaty przed terminem klient otrzymuje odsetki w wysokości 1/2 stopy procentowej dla rachunków a'vista.

Split Payment

Mechanizm podzielonej płatności

Z dniem 1 lipca 2018 r. zaczęła obowiązywać Ustawa z dnia 15 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw wprowadzająca mechanizm podzielonej płatności (ang. Split Payment).