Polecenie zapłaty

Polecenie zapłaty jest bezgotówkową formą rozliczeń, stanowiącą polską wersję funkcjonującej w europejskich systemach płatniczych usługi pod nazwą direct debit.

Polecenie zapłaty usprawnia tryb realizacji płatności o charakterze okresowym. Szeroki zakres stosowania tej formy rozliczeń daje możliwość jej wykorzystania do pokrywania: regularnych płatności osób fizycznych i podmiotów gospodarczych (takich jan np. opłaty za energię, gaz, usługi telekomunikacyjne czy należności z tytułu czynszu, prenumaraty, spłaty kredytów).

W realizacji polecenia zapłaty biorą udział: wierzyciel, dłużnik, bank dłużnika i bank wierzyciela, a związany z rozliczeniem rozrachunek międzybankowy jest przprowadzany za pośrednictwem KIR S.A., w systemie ELIXIR.

Polecenie zapłaty stanowi alternatywę dla polecenia przelewu. Cechą różniącą od dotychczas dostępnych form rozliczeń jest inicjowanie płatności przez wierzyciela (a nie dłużnika), który "zleca" swojemu bankowi pobranie określonej kwoty należności z rachunku dłużnika. Bank wierzyciela przesyła polecenie zapłaty do banku dłużnika, ten z kolei pobiera żądaną kwotę ze wskazanego rachunku i przekazuje środki do banku wierzyciela, w celu ich zapisania na rachunku zleceniodawcy rozliczenia.

Korzyści wynikające z dokonywania rozliczeń w formie polecenia zapłaty.

Polecenie zapłaty ułatwia dokonywanie rozliczeń zarówno wierzycielom, jak i dłużnikom:

Wierzycielom m.in. zapewni wpływ należności w żądanym przez nich terminie, uproszczenie procedur księgowych oraz usprawni tradycyjna kontrolę wpływu należności; mechanizm terminowego regulowania należności na rachunki wierzycieli wpłynie korzystanie na efektywne zagospodarowanie środków finansowych.

Dłużników m.in. zwolni z obowiązku czuwania nad terminami spłat, gwarantując terminowe wywiązywanie się z zobowiązań płatniczych i wpłynie na oszczędzenie czasu, jaki do tej pory zmuszeni byli przeznaczać na dokonywanie regularnych wpłat osobiście w banku.

Maksymalna kwota pojedynczego polecenia zapłaty nie przekracza równowartości, przeliczonej na złote według kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski w ostatnim dniu kwartału poprzedzającego kwartał, w którym dokonywane jest rozliczenie pieniężne:

1 000 euro - w przypadku gdy dłużnikiem jest osoba fizyczna niewykonująca działalności gospodarczej.