Rachunek bieżący w walutach wymienialnych

Rachunek walutowy służy do gromadzenia środków pieniężnych (EUR, USD, GBP) oraz przeprowadzania rozliczeń finansowych w walutach obcych.

W ramach rachunku walutowego, Bank oferuje:

Wpłaty i wypłaty gotówki w kasach Banku

Przelewy walutowe

Telefoniczną informację o rachunku na podstawie ustalonego hasła

Dostęp do informacji o rachunku przez Internet

Posiadaczem rachunku mogą być podmioty prowadzące działalność gospodarczą, jednostki i zakłady budżetowe oraz inne podmioty, a w szczególności organizacje społeczne, polityczne, zawodowe, fundacje, stowarzyszenia.

Otwarcie rachunku

Aby otworzyć rachunek należy:

Złożyć wypełniony wniosek o otwarcie rachunku.

Przedstawić dokumenty stwierdzające osobowość prawną podmiotu, zawiadomienie o nadaniu numeru statystycznego REGON oraz decyzję o nadaniu numeru identyfikacji podatkowej NIP.

Podpisać umowę.

Złożyć wzory podpisów osób uprawnionych do dysponowania rachunkiem posiadacza.

Wpłaty i wypłaty

Wpłaty i wypłaty z rachunku mogą być dokonywane w formie gotówkowej i bezgotówkowej:

W przypadku dokonywania wpłat lub wypłat środków pieniężnych w walucie innej niż waluta rachunku, przeliczenia walut dokonuje się przy zastosowaniu kursów Banku obowiązujących w dniu dokonywania wpłaty lub wypłaty.

Korzyści z posiadania rachunku