O Banku Spółdzielczym w Jasionce

Reklamacje

mejor portal para conocer chicas http://elcharro.es/?myw=conocer-gente-friki-barcelona&360=9e ZASADY ROZPATRYWANIA WNIOSKÓW DOTYCZĄCYCH OBSŁUGI PRAW KLIENTA W ZAKRESIE DANYCH OSOBOWYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W JASIONCE

mujeres solteras en westchester ny Klient indywidualny, Klient instytucjonalny Banku Spółdzielczego w Jasionce jest uprawniony do złożenia wniosku w zakresie obsługi praw Klienta wynikających z Rozporządzenia 679/2016 (RODO), a Bank zobowiązany jest do jego rozpatrzenia według poniższych zasad:

 1. Klient może zgłosić wniosek do Banku w każdej chwili.
 2. Bank rozpatruje wniosek złożony przez Klienta Banku lub osobę działającą w jego imieniu:
 3. w ciągu miesiąca, licząc od dnia otrzymania żądania,
 4. w przypadku, gdy żądanie lub liczba żądań Klienta ma skomplikowany charakter, termin udzielenia odpowiedzi może zostać wydłużony o kolejne dwa miesiące; w terminie miesiąca od otrzymania żądania Inspektor Ochrony Danych poinformuje klienta listownie o przedłużeniu terminu, z podaniem przyczyn opóźnienia,
 5. w przypadku niepodjęcia działań w związku z żądaniem klienta, Inspektor Ochrony Danych niezwłocznie – najpóźniej w ciągu miesiąca od otrzymania żądania, poinformuje Klienta o powodach nieodjęcia działań oraz możliwości wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz skorzystania ze środków ochrony prawnej przed sądem.
 6. Klient może złożyć wniosek z wykorzystaniem formularza opracowanego przez Bank. Formularz wniosku dostępny jest na stronie internetowej Banku, w dedykowanej zakładce RODO (bsjasionka.pl/rodo) lub w Placówkach sprzedażowych Banku. Wniosek klienta powinien zawierać dane adresowe oraz rodzaj i szczegóły żądania.
 7. Klient może złożyć wypełniony wniosek w każdej Placówce sprzedażowej Banku.
 8. Placówka sprzedażowa Banku obsługuje wniosek Klienta w zakresie obowiązku informacyjnego (udziela informacji Klientowi), prawa do cofnięcia zgody na cele marketingowe oraz prawa do sprostowania (aktualizacji danych). W przypadku pozostałych praw Klienta, obsługę wniosku realizują dedykowani pracownicy Centrali Banku.
 9. Bieg terminu rozpatrywania wniosku rozpoczyna się od dnia otrzymania przez Bank żądania Klienta.
 10. Klient uprawniony jest do złożenia reklamacji w przypadku niedotrzymania terminu udzielenia odpowiedzi przez Bank. Informacja o trybie zgłaszania reklamacji dostępna jest na stronie internetowej Banku.
 11. W imieniu Banku, Inspektor Ochrony Danych udziela Klientowi odpowiedzi na piśmie, listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.
 12. Bank nie pobiera żadnych opłat i prowizji za przyjęcie i rozpatrzenie wniosku.
 13. W przypadku, gdy klient składa wniosek w charakterze ubezpieczonego / ubezpieczającego / uprawnionego / uposażonego w umowie ubezpieczenia zawartej za pośrednictwem Banku z zakładem ubezpieczeń z nim współpracującym (dotyczy realizacji praw klienta, którego dane zostały powierzone do przetwarzania Bankowi przez zakład ubezpieczeń będący ich administratorem), Bank informuje zakład ubezpieczeń o złożonym żądaniu realizacji praw klienta w zakresie danych osobowych, przekazując zakładowi ubezpieczeń wniosek w ciągu 3 dni od dnia zgłoszenia wniosku przez klienta. Odpowiedź na wniosek klienta jest w tym przypadku udzielana bezpośrednio przez zakład ubezpieczeń lub przez Bank w terminie i w sposób uprzednio uzgodniony z zakładem ubezpieczeń.
 14. Właściwym dla Banku organem nadzoru w zakresie danych osobowych jest Urząd Ochrony Danych Osobowych.
  W przypadku pytań dotyczących wniosku prosimy o kontakt z pracownikiem Placówki sprzedażowej lub z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: iod@bsjasionka.pl
 15.  

Klienci Banku będący konsumentami mają możliwość zwrócenia się o pomoc do Miejskich i Powiatowych Rzeczników Konsumenta. Klienci Banku mają możliwość skorzystania z mediacji przed Rzecznikiem Finansowym, Sądem Polubownym przy Komisji Nadzoru Finansowego lub Związku Banków Polskich. Bank Spółdzielczy w Jasionce podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego oraz dopuszcza możliwość polubownego rozwiązywania sporów. http://blog-de-marketing-online.com/?kalkyta=medimas-citas-en-linea-armenia&d59=32

Pliki do pobrania

Formularz zgłoszenia reklamacji
Klienci indywidualni

Formularz zgłoszenia reklamacji
Klienci instytucjonalni

Formularz zgłoszenia reklamacji kart

Formularz skargi wniosku