O Banku Spółdzielczym w Jasionce

Reklamacje

faintly INFORMACJA
http://asti-serigraphie.com/?koftina=pierrefitte-sur-seine-rencontre-coquines&86e=71 dla Klientów Banku Spółdzielczego w Jasionce
Valmiera „Składanie reklamacji, skarg i wniosków w Banku Spółdzielczym w Jasionce”

 

§ 1
[Skarga]

 1. Przedmiotem skargi, w tym reklamacji i wniosku, składanej przez Klientów Banku mogą być zastrzeżenia dotyczące usług świadczonych przez Bank lub wykonywanej przez Bank działalności.
 2. Skarga może być zakwalifikowana jako:
  1) skarga (skarga pracownika, skarga na członka Zarządu Banku, skarga na Zarząd Banku);
  2) reklamacja;
  3) wniosek.
 3. O kwalifikacji, o której mowa w ust. 2 decyduje treść pisma Klienta.
 4.  Skargi należy kierować do Zarządu Banku, przy czym skarga dotycząca członka Zarządu Banku oraz Zarządu Banku, kierowana jest w dalszej kolejności do Rady Nadzorczej, celem jej rozpoznania.

 

§ 2
[Reklamacja]

 1. Przedmiotem reklamacji składanej przez Klientów Banku mogą być zastrzeżenia dotyczące świadczonych przez Bank usług świadczonych dla Klienta.
 2. Reklamacje należy kierować do Zarządu Banku.

 

§ 3
[Wniosek]

 1. Przedmiotem wniosku mogą być sprawy dotyczące poprawy funkcjonowania Banku, lepszego zaspokojenia potrzeb Klientów, usprawnienia pracy lub poszerzania oferty Banku.
 2. Wnioski należy składać do Zarządu Banku.


§ 4
[Forma i miejsce złożenia reklamacji, skarg, wniosków]


a.i.1. Skargi, reklamacje, wnioski mogą być wnoszone przez Klienta:

 1. osobiście w formie pisemnej lub ustnej w jednostce bankowej zajmującej się obsługą Klienta;
 2. listownie w formie pisemnej na adres Centrali Banku;
 3. z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej w formie elektronicznej wysyłając e-mail na adres podany na stronie internetowej Banku, tj. centrala-bs.jasionka@bankbps.pl;
 4. telefonicznie w formie ustnej na numer telefonu wskazany na stronie internetowej, tj. 17 853 40 01,


a.i.2. Skargi, reklamacje, wnioski, o których mowa w ust. 1 pkt 1 – 2 mogą być wnoszone przez Klienta w następujących jednostkach bankowych zajmujących się obsługą Klienta:

 1. Centrala – Bank Spółdzielczy w Jasionce, 36-002 Jasionka 71A;
 2. Punkt Kasowy w Łące;
 3. Punkt Kasowy w Trzebownisku;
 4. Punkt Kasowy w Zaczerniu.

 

§ 5
[Zakres danych zawartych w skardze, reklamacji, wniosku]

 

 1. Treść skargi, reklamacji, wniosku złożonej w formie pisemnej powinna zawierać:
  1) imię i nazwisko lub nazwę Klienta;
  2) adres korespondencyjny;
  3) dokładny opis zdarzenia lub przedmiotu zastrzeżeń Klienta;
  4) oczekiwany przez Klienta stan po rozpatrzeniu zastrzeżeń;
  5) własnoręczny podpis Klienta.
 2. Dodatkowo, w celu ułatwienia identyfikacji Klienta, formularz skargi, reklamacji, wniosku może zawierać następujące dane: PESEL, NIP lub numer w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.
 3. Formularz skargi, reklamacji, wniosku dostępny jest na stronie internetowej Banku.
 4. W przypadku stwierdzenia przez pracownika jednostki bankowej braku informacji wymaganych do rozpatrzenia skargi, reklamacji, wniosku, o których mowa w ust. 1 pracownik jednostki bankowej zobowiązuje Klienta do ich uzupełnienie w formie w jakiej Klient złożył skargę, reklamację, wniosek.
 5. W sytuacji odmowy podania przez Klienta wszystkich danych niezbędnych do rozpoczęcia procesu dotyczącego rozpatrzenia skargi, reklamacji, wniosku, pracownik jednostki bankowej informuje Klienta, że rozpatrzenie skargi, reklamacji, wniosku nie będzie możliwe, ze względu na niekompletność oświadczenia Klienta. W takim przypadku Klient jest informowany o negatywnym rozpatrzeniu skargi w terminie wskazanym w § 7 ust. 1 lub 2.
 6. Przepisu § 5 ust. 5 zd. 2 nie stosuje się do Klientów instytucjonalnych za wyjątkiem osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą i rolników.


§ 6
[Sposób potwierdzenia wpływu skargi, reklamacji, wniosku]

 1. Pracownik jednostki bankowej przyjmujący skargę, reklamację, wniosek złożoną:
  1) osobiście w formie pisemnej w jednostce bankowej zajmującej się obsługą Klienta;
  2) osobiście w formie ustnej w jednostce bankowej zajmującej się obsługą Klienta, z której następnie pracownik jednostki bankowej sporządził na formularzu skargę, reklamację, wniosek
  potwierdza jej złożenie poprzez sporządzenie kopii dla Klienta, opatrując ją pieczątką imienną i podpisem oraz zamieszczając datę jej przyjęcia.
 2. W przypadku złożenia skargi, reklamacji, wniosku w sposób opisany w § 4 ust. 1 pkt 2 – 4 pracownik jednostki bankowej przyjmujący skargę, reklamację, wniosek potwierdza w formie pisemnej jej złożenie poprzez poinformowanie Klienta o przyjęciu skargi, reklamacji, wniosku wraz ze wskazaniem terminu jej rozpatrzenia.
 3. W odniesieniu do Klientów, którzy nie zawarli umowy z Bankiem, pracownik jednostki bankowej wraz z potwierdzeniem złożenia skargi, o którym mowa w ust. 1 i 2 przekazuje Klientowi w formie pisemnej następujące informacje:
  1) miejsce składania skarg, reklamacji, wniosków;
  2) przyjętą przez Bank formę składania skarg, reklamacji, wniosków;
  3) termin rozpatrzenia skargi, reklamacji, wniosku;
  4) sposób powiadomienia o rozpatrzeniu skargi, reklamacji, wniosku.
  4. Przepisu § 6 ust. 3 nie stosuje się do Klientów instytucjonalnych za wyjątkiem osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą i rolników.


§ 7
[Termin rozpatrzenia skarg, reklamacji, wniosków]

 

 1. Bank udziela odpowiedzi na reklamacje w terminie:
  1) 15 dni roboczych od daty jej otrzymania dla reklamacji, związanej z realizacją zlecenia płatniczego oraz wydania karty płatniczej;
  2) 30 dni kalendarzowych od dnia jej otrzymania dla reklamacji niezwiązanej z realizacją zlecenia płatniczego oraz wydania karty płatniczej;
  W uzasadnionych przypadkach, gdy zachodzi konieczność przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego i w/w terminy rozpatrzenia reklamacji nie mogą zostać dotrzymane, Bank przed pływem tego terminu informuje Klienta o przyczynie opóźnienia ze wskazaniem okoliczności, które muszą zostać ustalone oraz przewidywanego terminu udzielenia odpowiedzi.
 2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 termin rozpatrzenia i udzielenia odpowiedzi przez Bank nie może być dłuższy niż:
  1) 35 dni roboczych dla reklamacji, związanej z realizacją zlecenia płatniczego oraz wydania karty płatniczej, w szczególności reklamacji kartowych rozpatrywanych przy udziale Visa;
  2) 60 dni kalendarzowych od daty otrzymania reklamacji niezwiązanej z realizacją zlecenia płatniczego oraz wydania karty płatniczej.
 3. odpowiedzi ze strony Banku w ciągu 30 dni od otrzymania przez Bank reklamacji lub braku przedstawienia uzasadnienia przekroczenia terminu na udzielenie odpowiedzi na zgłoszenia wskazanego w ust. 1 reklamację uznaje się za rozpatrzoną zgodnie z wolą Klienta.


§ 8
[Sposób powiadomienia o rozpatrzeniu skargi, reklamacji, wniosków]

 

 1. Odpowiedź na skargę, reklamację, wniosek udzielana jest w formie pisemnej lub za pomocą innego trwałego nośnika informacji i wysłana:
  1) listem poleconym na adres korespondencyjny podany przez Klienta z zastrzeżeniem ust. 3 – 5 lub
  2) wyłącznie na wniosek Klienta z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej na adres mailowy, z którego skarga, reklamacja, wniosek została wysłana, chyba że Klient podał w skardze, reklamacji, wniosku inny adres mailowy, poprzez załączenie skanu odpowiedzi.
 2. W odniesieniu do Klientów Banku, adres korespondencyjny, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 powinien być zgodny z adresem wskazanym w umowie zawartej z Klientem, którego dotyczy skarga, reklamacja, wniosek.
 3. W przypadku braku zgodności adresu korespondencyjnego, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 odpowiedź przesłana zostanie na adres wskazany w umowie zawartej z Klientem, którego dotyczy skarga, reklamacja, wniosek.
 4. W przypadku nie podania przez Klienta adresu korespondencyjnego oraz braku adresu w umowie zawartej z Klientem skarga, reklamacja, wniosek pozostanie do odbioru w Centrali Banku.
 5. W odniesieniu do Klientów, którzy nie zawarli z Bankiem umowy, a złożyli skargę, reklamację, wniosek odpowiedź wysyłana jest na adres wskazany w skardze, reklamacji, wniosku lub na adres mailowy, o którym mowa w ust. 1 pkt 2. Postanowienie ust. 4 stosuje się odpowiednio.
 6. Przepisu § 8 ust. 5 nie stosuje się do Klientów instytucjonalnych za wyjątkiem osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą i rolników.


§ 9
[Informacje dodatkowe]

 

 1. Bank podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego.
 2. W razie sporu z Bankiem Klient będący konsumentem może zwrócić o pomoc do Miejskiego lub Powiatowego Rzecznika Konsumenta.
 3. Od stanowiska zawartego w odpowiedzi na skargę, reklamację, wniosek Klient może:
  1) odwołać się do wyższych szczebli decyzyjnych Banku, w tym Rady Nadzorczej Banku;
  2) złożyć zapis na Sąd Polubowny przy Komisji Nadzoru Finansowego;
  3) skorzystać z instytucji Arbitra Bankowego przy Związku Banków Polskich;
  4) złożyć wniosek do Rzecznika Finansowego w sprawie rozwiązania sporu lub
  5) wystąpić z powództwem do sądu powszechnego.
 4. Przepisu § 9 ust. 3 pkt 4 nie stosuje się do Klientów instytucjonalnych za wyjątkiem osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą i rolników.

Klienci Banku będący konsumentami mają możliwość zwrócenia się o pomoc do Miejskich i Powiatowych Rzeczników Konsumenta. Klienci Banku mają możliwość skorzystania z mediacji przed Rzecznikiem Finansowym, Sądem Polubownym przy Komisji Nadzoru Finansowego lub Związku Banków Polskich. Bank Spółdzielczy w Jasionce podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego oraz dopuszcza możliwość polubownego rozwiązywania sporów.

Do pobrania

Formularz zgłoszenia reklamacji
Klienci indywidualni

Formularz zgłoszenia reklamacji
Klienci instytucjonalni

Formularz zgłoszenia reklamacji kart

Formularz skargi wniosku