Zebranie Nadzwyczajne Przedstawicieli Banku

  Zarząd  Banku  Spółdzielczego  w  Jasionce  uprzejmie informuje, że

                     NADZWYCZAJNE ZEBRANIE  PRZEDSTAWICIELI  BANKU,

odbędzie się w dniu 25 lutego 2022r. o godzinie 13-tej, w Hotelu Blue Diamond Nowa Wieś 414 z następującym porządkiem obrad :                            

1/  Otwarcie obrad.

2/ Przyjęcie regulaminu obrad i porządku obrad.

3/  Wybór Prezydium obrad i wybór Komisji.

4/  Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zebrania i zdolności do podejmowania uchwał.   

5/  Przyjęcie protokołu z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli.

6/  Dyskusja nad projektem uchwały w sprawie połączenia Banku Spółdzielczego w Jasionce (Bank przejmujący) z Bankiem Spółdzielczym w Kamieniu (Bank przejmowany) - uchwała w załączeniu.

7/  Podjęcie uchwały w sprawie połączenia Banków.

8/  Wolne wnioski i zakończenie obrad.

Zgodnie z § 24 Statutu Banku drugi termin Zebrania ustala się na godzinę 13 30 dnia  25 lutego 2022r. Informuje się, że w sekretariacie Banku wyłożone są:

1/ projekt uchwały na  ZP,

2/ protokół z ostatniego ZP.

                                                                                                

ZA   ZARZĄD BANKU