Zebranie Grup Członkowskich

Zarząd  Banku  Spółdzielczego  w Jasionce  uprzejmie informuje, że:  

                                   ZEBRANIE  PRZEDSTAWICIELI  BANKU,                                  

odbędzie się dnia  11.06.2024r. o godzinie 15-tej w

Zielony Kompleks Dwór „OSTOYA” Jasionka 1A

z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie, przyjęcie regulaminu obrad i porządku obrad, wybór Prezydium i wybór Komisji

2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zebrania i zdolności do podejmowania uchwał. 

4. Podjęcie Uchwały w sprawie przyjęcia „Polityki oceny odpowiedniości członków Zarządu Banku, członków Rady Nadzorczej oraz osób pełniących kluczowe funkcje w Banku Spółdzielczym, oraz ocena Rady Nadzorczej,

5. Sprawozdanie z działalności Zarządu wraz z bilansem i rachunkiem wyników za 2023 rok, wykonaniem uchwał i wniosków z poprzedniego ZP, oraz informacja o planie przychodów i kosztów na 2024 r.

6. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za 2023 r.

7. Przedstawienie wniosków z lustracji i realizacji zaleceń.

8. Przedstawienie opinii biegłego rewidenta w sprawie badania sprawozdania finansowego za 2023 r.

9. Dyskusja nad sprawozdaniami Rady i Zarządu oraz opinią biegłego rewidenta.

10. Podjęcie uchwał w sprawach:

·   zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Banku,

·   udzielenia absolutorium Członkom  Zarządu Banku,

·   zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej,

·   podziału nadwyżki bilansowej za 2023r.

·    określenia najwyższej sumy zobowiązań na 2024 r.

·     przyjęcia planu przychodów i kosztów na 2024 r.

·     przyjęcia zmian w Statucie Banku,

·      oceny adekwatności regulacji dotyczących Rady Nadzorczej, oraz ocena skuteczności działania, przyjęcia Sprawozdania Komisji Mandatowej i ds. Odpowiedniości z wyników oceny wtórnej członków Rady Nadzorczej BS w Jasionce,

·   przyznania nagrody Członkom Rady Nadzorczej z okazji Międzynarodowego Dnia Spółdzielczości,        

Zgodnie z § 24 Statutu Banku drugi termin Zebrania ustala się na godzinę 15 30 dnia 11.06.2024r.

Informuje się, że w sekretariacie Banku, oraz w Oddziale Banku w Kamieniu wyłożone są:

    1. sprawozdanie z działalności  Banku za 2023r. łącznie z rocznym sprawozdaniem finansowym oraz raportem i opinią biegłego  rewidenta,

    2. sprawozdanie z wykonania  zaleceń i  uchwał poprzedniego  ZP,

    3. projekty  uchwał  jakie mają  być  podjęte na  ZP,

    4. protokół z ostatniego ZP.

ZA  ZARZĄD  BANKU