Zebranie Przedstawicieli 28.06.2022 r. godz.14:00

Zarząd Banku Spółdzielczego w Jasionce serdecznie zaprasza na tegoroczne Zebranie Przedstawicieli, które zostało zaplanowane w dniu 28 czerwca 2022 r. w Hotelu „Blue Diamond” Nowa Wieś 414 (początek godz. 14:00).
Zarząd przypomina, że tegoroczne Zebranie Przedstawicieli ma charakter sprawozdawczo-wyborczy w związku z upływem czteroletniej kadencji Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Jasionce.
Uprzejmie informujemy, że w związku z wymogami prawnymi i nadzorczymi wszyscy kandydaci na członków Rady Nadzorczej będą podlegać procedurze oceny zgodnie z „Polityką oceny odpowiedniości kandydatów na członków Zarządu Banku, członków Rady Nadzorczej oraz osób pełniących kluczowe funkcje” .
W tym celu udostępniamy formularze oceny odpowiedniości dla kandydatów . Osoby zainteresowane powinny wypełnić w/w formularze według zamieszczonych w nich objaśnień, w tym podać niezbędne dane oraz oznaczyć wszystkie wymagane pola.
Wypełnione i podpisane formularze oceny odpowiedniości należy przedłożyć w Banku najpóźniej na 5 dni przed planowanym Zebraniem Przedstawicieli w sekretariacie w Centrali Banku w Jasionce lub dowolnej jednostce organizacyjnej w zamkniętej kopercie.
Każda osoba zamierzająca kandydować na członka Rady Nadzorczej Banku zgodnie z art. 22 aa ust. 11 pkt 2, jest zobowiązana do wypełnionych formularzy dołączyć aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego (zaświadczenie o niekaralności). Informujemy, że brak zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego lub niezłożenie formularzy oceny spowoduje, że kandydat nie zostanie wpisany na listę osób kandydujących na członka Rady Nadzorczej.
W celu uzyskania dodatkowych informacji lub wyjaśnień można kontaktować się z centralą Banku pod nr tel. 17 8534001.
Zachęcamy do zapoznania się z dodatkowymi informacjami - link poniżej