Informacja o zastrzeżeniu numeru PESEL konsumenta

Jakie skutki ma zastrzeżenie numeru PESEL dla klienta Banku?

W dniu 1 czerwca 2024 roku wchodzą w życie zmiany przepisów prawa, które mają ograniczyć skutki kradzieży tożsamości poprzez nałożenie m.in. na banki obowiązku weryfikacji w Rejestrze zastrzeżenia numeru PESEL konsumenta. Rejestr ten prowadzony jest przez Ministra właściwego do spraw informatyzacji w celu zapobiegania negatywnym konsekwencjom nieuprawnionego wykorzystania danych osobowych osób, które dokonają zastrzeżenia numeru PESEL. W Rejestrze gromadzone są dane dotyczące osób pełnoletnich. Przez zastrzeżenie numeru PESEL rozumie się zamieszczenie w Rejestrze informacji o zastrzeżeniu numeru PESEL. Cofnięcia zastrzeżenia numeru PESEL będzie można dokonać także czasowo, wskazując chwilę ponownego zastrzeżenia numeru PESEL.

Od 1 czerwca 2024 roku Bank będzie dokonywał weryfikacji w rejestrze zastrzeżeń numerów PESEL, która polegać będzie na sprawdzeniu w tym rejestrze, czy numer PESEL jest zastrzeżony. Procedura taka będzie wykonywana:

Każdorazowo przed dokonaniem w placówce Banku przez Posiadacza rachunku bankowego, będącego konsumentem wypłaty gotówkowej z rachunku bankowego, która pojedynczo albo jako kolejna powoduje, że suma wypłat w danym  dniu we wszystkich placówkach Banku przekracza trzykrotność minimalnego wynagrodzenia za pracę (obecnie tj. w dniu 28.05.2024 r., jest to kwota, 12.726,00 zł, przy czym kwota ta będzie się zmieniać wraz ze zmianą wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę). Ograniczenie dotyczy sumy wypłat z wszystkich posiadanych kont, w jednym dniu, we wszystkich placówkach. W przypadku stwierdzenia zastrzeżenia numeru PESEL Bank wstrzymują wypłatę gotówkową na 12 godzin od momentu złożenia przez Posiadacza rachunku bankowego dyspozycji wypłaty gotówkowej, pomimo cofnięcia w tym czasie zastrzeżenia numeru PESEL w rejestrze zastrzeżeń numerów PESEL.
Każdorazowo przed zawarciem umowy:
– rachunku oszczędnościowego i rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego,
o świadczenie usługi płatniczej, o której mowa w art. 3 ust. 1 pkt 4 (wydawanie instrumentów płatniczych) ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych, jeżeli przewidziano w jej treści możliwość zawarcia umowy kredytu lub pożyczki,
– kredytu,
– pożyczki,
– leasingu;
– Każdorazowo przed zmianą umowy, o której mowa w pkt 3 – 5, w wyniku której następuje zwiększenie zadłużenia.
Osoby, które mają zastrzeżony numer PESEL nie będą mogły:

założyć konta oszczędnościowo-rozliczeniowego ani oszczędnościowego,
wziąć kredytu czy pożyczki,
zmienić umowy kredytu lub pożyczki, gdy w wyniku tego zwiększa się zadłużenie,
w kasie placówki wypłacić z konta więcej niż trzykrotność minimalnego wynagrodzenia za pracę.

By dowiedzieć się, jak cofnąć zastrzeżenie numeru PESEL albo go zastrzec należy wejść na stronę www.gov.pl, do aplikacji mObywatel lub udać się do urzędu gminy.

Przepisy prawa umożliwiają ponowne zastrzeżenie numeru PESEL, gdy wcześniejsze zastrzeżenie zostało cofnięte.

W razie pytań prosimy o kontakt z Bankiem.