Kredyt inwestycyjny

Kredyt inwestycyjny dla przedsiębiorców - to kredyt na realizację przedsięwzięć w działalności gospodarczej, których celem jest zakup, utworzenie lub ulepszenie środka trwałego w rozumieniu zasad rachunkowości w tym również zakup nieruchomości. Jest to kredyt przeznaczony na realizację określonego celu inwestycyjnego, wymagający jego pełnej realizacji i udokumentowania wydatków z nim związanych. Mogą z niego korzystać podmioty gospodarcze działające w każdej formie prawnej. Kredyt jest udzielany do wysokości odpowiedniej wg. oceny Banku co do sytuacji finansowej tego podmiotu oraz przedstawionej przez niego kalkulacji dochodów za okres, na który kredyt ma być udzielony.

Oprocentowanie kredytu inwestycyjnego

Kredyt oprocentowany jest wg zmiennej stopy procentowej. Odsetki naliczane są na bieżąco od aktualnego stanu zadłużenia (raty odsetkowe maleją). Bank nie pobiera prowizji i innych opłat za wcześniejszą spłatę całości lub części kredytu.

WIBOR 3M+marża 1% do 6,9%

Istnieje możliwość negocjacji stóp procentowych oraz prowizji.

Bank stosuje obniżki stóp procentowych dla Klientów, którzy posiadają rachunki w Banku oraz proponują zabezpieczenia spłaty kredytu w formie lokat, zastawów rejestrowych i hipotek.

Kwota kredytu

Kwota kredytu uzależniona jest od:

Bank wymaga zaangażowania środków własnych w realizowane przedsięwzięcie na poziomie 20% kosztów realizowanej inwestycji. W uzasadnionych sytuacjach, szczególnie przy dobrym zabezpieczeniu spłaty kredytu, dobrej zdolności kredytowej oraz perspektywicznych możliwościach rozwoju firmy wartość środków własnych może być na niższym poziomie.

Warunki uzyskania:

Kredyt może być realizowany w formie bezgotówkowej poprzez dokonywanie przelewów za faktury, przelewu środków z kredytu na rachunek bieżący Kredytobiorcy lub w razie uzasadnionej potrzeby w gotówce.
Rozliczenie z pobranego kredytu lub transzy następuje na podstawie faktur, rachunków oraz wizji lokalnych dokonywanych przez przedstawicieli Banku w miejscu inwestycji lub siedzibie Kredytobiorcy.

Okres kredytowania

Krótkoterminowe
z okresem spłaty do 1 roku

Średnioterminowe
z okresem spłaty powyżej 1 roku do 3 lat

Długoterminowe
z okresem spłaty powyżej 3 lat

Istnieje możliwość zastosowania karencji w spłacie kapitału do 1 roku.

Zabezpieczenie spłaty

Zabezpieczenia spłaty kredytu inwestycyjnego są uzgadniane indywidualnie w zależności od kwoty kredytu, oceny zdolności kredytowej, okresu spłaty.

Najczęściej stosowanymi zabezpieczeniami przy tego rodzaju kredytach są:

Spłata kredytu

Spłata kredytu następuje najczęściej w ratach miesięcznych, kwartalnych lub półrocznych w zależności od charakteru prowadzonej działalności i możliwości płatniczych.

Odsetki spłacane są w ratach miesięcznych lub kwartalnych.

Spłata może następować w formie: