Klienci indywidualni

ROR
JUNIOR

Rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy prowadzony w złotych. Konto ROR Junior przeznaczone jest do samodzielnego dysponowania środkami zgromadzonymi na rachunku przez osoby małoletnie w wieku od 13 do 18 lat.
Konto ROR JUNIOR służy do:
- przechowywania środków pieniężnych,
- korzystania z kart bankowych,
- otrzymywania wpływów gotówkowych i bezgotówkowych, np.: stypendium, renta, itp.,
- zlecania regulowania zobowiązań i płatności , np. opłaty za telefon, Internet, szkołę,
- otrzymywania informacji o zmianie salda z wykorzystaniem usługi SMS.

ROR
STUDENT

Rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy w złotych dla uczniów i studentów, który umożliwia:
- przechowywania środków pieniężnych,
- przeprowadzania rozliczeń pieniężnych Posiadacza rachunku, za wyjątkiem rozliczeń z tytułu działalności gospodarczej,
- korzystania z kart bankowych,
- otwierania terminowych lokat oszczędnościowych STANDARD i PROFIT,
- otrzymywania informacji o zmianie salda z wykorzystaniem usługi SMS.

Konto
ROR

Rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy stworzony dla klientów indywidualnych, który służy do:
- gromadzenia środków pieniężnych,
- umożliwia uzyskanie i wykorzystanie kredytu,
- przeprowadzania rozliczeń pieniężnych Posiadacza rachunku, za wyjątkiem rozliczeń z tytułu działalności gospodarczej,
- korzystania z kart bankowych,
- otwierania terminowych lokat oszczędnościowych STANDARD i PROFIT,
- otrzymywania informacji o zmianie salda z wykorzystaniem usługi SMS.

Rachunek
w walucie wymiennej

- Otwarcie rachunku następuje z chwilą zawarcia Umowy pomiędzy Bankiem,
- Zawarcie Umowy następuje w formie pisemnej na czas nieokreślony,
- Rachunki mogą być prowadzone na kilka osób tzw. Rachunki wspólne,
- Rachunki prowadzone są w EURO, USD
i GBP

Podstawowy
rachunek płatniczy


Podstawowy rachunek płatniczy przeznaczony jest dla konsumentów, którzy nie posiadają innego rachunku płatniczego w walucie polskiej, prowadzonego przez dostawcę na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, który umożliwia wykonywanie transakcji przewidzianych dla rachunku podstawowego.
1. Dostęp do rachunku podstawowego pozwala na wykonanie podstawowych, najbardziej popularnych usług płatniczych (w tym dokonywanie płatności internetowych).
2. Podstawowy rachunek płatniczy umożliwia wyłącznie:dokonywanie wpłat środków pieniężnych na rachunek, dokonywanie wypłat gotówki z rachunku na terytorium któregokolwiek państwa członkowskiego (w bankomacie lub w placówce dostawcy, lub przy użyciu terminala płatniczego - jeżeli konsument wyrazi wolę zawarcia umowy również w zakresie usługi umożliwiającej takie wypłaty), wykonywanie na terytorium państw członkowskich transakcji płatniczych, w szczególności w urządzeniach akceptujących instrumenty płatnicze, placówce dostawcy, lub za pośrednictwem środków elektronicznego dostępu do rachunku, a także bez fizycznego wykorzystania karty. Podstawowy rachunek płatniczy umożliwia więc: otrzymywanie wpływów z tytułu dochodów lub świadczeń, opłacanie rachunków, nabywanie towarów i usług (także przez Internet), w tym za pośrednictwem polecenia zapłaty, polecenia przelewu oraz za pomocą karty płatniczej MasterCard (z wyłączeniem kart kredytowych).
3. Bank oferuje Podstawowy rachunek płatniczy w walucie polskiej.
4. Podstawowy rachunek płatniczy jest nieoprocentowany.
5. Z rachunkiem podstawowym nie mogą być powiązane żadne produkty kredytowe. Konsument posiadający rachunek podstawowy będzie mógł dokonywać transakcji kartami płatniczymi, z wyjątkiem transakcji dokonywanych kartami kredytowymi.
6. Szczegółowe zasady dostępu do podstawowego rachunku płatniczego określają przepisy Rozdziału 7 (art. 59ia-59ih) ustawy o usługach płatniczych z dnia 19 sierpnia 2011 r.

Dokument tożsamości

Zadeklarować stałe
miesięczne wpłaty

Dokonać pierwszej wpłaty

Kredyty

KREDYT HIPOTECZNY
"MÓJ DOM"

Sfinansuj nawet 80% inwestycji - zawsze na korzystnych warunkach.

Zrealizuj marzenia o domu, mieszkaniu, działce!
Więcej informacji

KREDYT
GOTÓWKOWY

Plany? Marzenia? Cele? Zrealizujesz je wszystkie z korzystnym kredytem gotówkowym w naszym banku.

Więcej informacji

UNIWERSALNY
KREDYT HIPOTECZNY

Uniwersalny Kredyt Hipoteczny na dom, mieszkanie, budowlę - do 15 lat. Kwota kredytu, do 60% wartości inwestycji.

Więcej informacji

KREDYT
W ROR

Kredyt w ROR - dodatkowe środki na Twoim koncie

Więcej informacji

KREDYT
SEZONOWY

Preferencyjny kredyt gotówkowy bez prowizji, ze stałym, stabilnym oprocentowaniem

Więcej informacji

KREDYTY GOTÓWKOWE
MIESZKANIOWE

Fotowoltaika, pompa ciepła, inwestycje ekologiczne, a może remont? Zmodernizuj swój dom!

Więcej informacji

Wnioski
do pobrania

Lokaty

Lokaty w Banku Spółdzielczym w Jasionce są gwarantowane przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny. Aktualnie gwarantowane jest 100 % wartości depozytów nie przekraczających równowartości w złotych 100 000 euro. W przypadku środków na rachunkach wspólnych (np. współmałżonków) limit gwarancji 100 tys. euro dotyczy każdego ze współposiadaczy rachunku.

LOKATA
STANDARD PLUS

Okresy deponowania środków: 14 dni oraz 1,3, 6 miesiący Lokata jest odnawialna. Minimalna kwota lokaty 500 zł. Stopą bazową jest stawka WIBID 1M. Wysokość oprocentowania dla poszczególnych terminów ustalana jest jako iloczyn stawki WIBID 1M oraz współczynnika określonego w uchwale Zarządu Banku Spółdzielczego w Jasionce. Wysokość oprocentowania ustalana jest w trakcie trwania Umowy osobno dla każdego miesiąca kalendarzowego, przy czym wysokość stawki WIBID dla celów oprocentowania lokaty w danym miesiącu przyjmowana jest jako średnia arytmetyczna odpowiedniej stawki WIBID 1M wyliczonej z notowań w okresie między pierwszym a ostatnim dniem miesiąca poprzedzającego naliczenie odsetek w każdym z miesięcy kalendarzowych. Zmiana oprocentowania lokaty na miesiąc bieżący następuje w pierwszym dniu tego miesiąca . Podjęcie wkładu z rachunku terminowej lokaty oszczędnościowej może nastąpić po upływie okresu umownego. Nie podjęcie lokaty po upływie terminu umownego skutkuje prolongatą na taki sam okres lecz na warunkach obowiązujących w dniu przedłużenia Umowy. W przypadku wycofania lokaty przed terminem klient otrzymuje odsetki w wysokości stopy procentowej 1/2 dla rachunków a'vista.
Lokata terminowa STANDARD PLUS 
14-dniowaWIBID 1M * 0,21 (min. 0,01%)
1-miesięcznaWIBID 1M * 0,42 (min. 0,01%)
3-miesięcznaWIBID 1M * 0,63 (min. 0,02%)
6-miesięcznaWIBID 1M * 0,70 (min. 0,02%)