Klienci indywidualni

ROR
JUNIOR

Rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy prowadzony w złotych. Konto ROR Junior przeznaczone jest do samodzielnego dysponowania środkami zgromadzonymi na rachunku przez osoby małoletnie w wieku od 13 do 18 lat.
Konto ROR JUNIOR służy do:
- przechowywania środków pieniężnych,
- korzystania z kart bankowych,
- otrzymywania wpływów gotówkowych i bezgotówkowych, np.: stypendium, renta, itp.,
- zlecania regulowania zobowiązań i płatności , np. opłaty za telefon, Internet, szkołę,
- otrzymywania informacji o zmianie salda z wykorzystaniem usługi SMS.

ROR
STUDENT

Rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy w złotych dla uczniów i studentów, który umożliwia:
- przechowywania środków pieniężnych,
- przeprowadzania rozliczeń pieniężnych Posiadacza rachunku, za wyjątkiem rozliczeń z tytułu działalności gospodarczej,
- korzystania z kart bankowych,
- otwierania terminowych lokat oszczędnościowych STANDARD i PROFIT,
- otrzymywania informacji o zmianie salda z wykorzystaniem usługi SMS.

Konto
ROR

Rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy stworzony dla klientów indywidualnych, który służy do:
- gromadzenia środków pieniężnych,
- umożliwia uzyskanie i wykorzystanie kredytu,
- przeprowadzania rozliczeń pieniężnych Posiadacza rachunku, za wyjątkiem rozliczeń z tytułu działalności gospodarczej,
- korzystania z kart bankowych,
- otwierania terminowych lokat oszczędnościowych STANDARD i PROFIT,
- otrzymywania informacji o zmianie salda z wykorzystaniem usługi SMS.

Rachunek
w walucie wymiennej

- Otwarcie rachunku następuje z chwilą zawarcia Umowy pomiędzy Bankiem,
- Zawarcie Umowy następuje w formie pisemnej na czas nieokreślony,
- Rachunki mogą być prowadzone na kilka osób tzw. Rachunki wspólne,
- Rachunki prowadzone są w EURO, USD
i GBP

Podstawowy
rachunek płatniczy


Podstawowy rachunek płatniczy przeznaczony jest dla konsumentów, którzy nie posiadają innego rachunku płatniczego w walucie polskiej, prowadzonego przez dostawcę na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, który umożliwia wykonywanie transakcji przewidzianych dla rachunku podstawowego.
1. Dostęp do rachunku podstawowego pozwala na wykonanie podstawowych, najbardziej popularnych usług płatniczych (w tym dokonywanie płatności internetowych).
2. Podstawowy rachunek płatniczy umożliwia wyłącznie: dokonywanie wpłat środków pieniężnych na rachunek, dokonywanie wypłat gotówki z rachunku na terytorium któregokolwiek państwa członkowskiego (w bankomacie lub w placówce dostawcy, lub przy użyciu terminala płatniczego - jeżeli konsument wyrazi wolę zawarcia umowy również w zakresie usługi umożliwiającej takie wypłaty), wykonywanie na terytorium państw członkowskich transakcji płatniczych, w szczególności w urządzeniach akceptujących instrumenty płatnicze, placówce dostawcy, lub za pośrednictwem środków elektronicznego dostępu do rachunku, a także bez fizycznego wykorzystania karty. Podstawowy rachunek płatniczy umożliwia więc: otrzymywanie wpływów z tytułu dochodów lub świadczeń, opłacanie rachunków, nabywanie towarów i usług (także przez Internet), w tym za pośrednictwem polecenia zapłaty, polecenia przelewu oraz za pomocą karty płatniczej MasterCard (z wyłączeniem kart kredytowych).
3. Bank oferuje Podstawowy rachunek płatniczy w walucie polskiej.
4. Podstawowy rachunek płatniczy jest nieoprocentowany.
5. Z rachunkiem podstawowym nie mogą być powiązane żadne produkty kredytowe. Konsument posiadający rachunek podstawowy będzie mógł dokonywać transakcji kartami płatniczymi, z wyjątkiem transakcji dokonywanych kartami kredytowymi.
6. Szczegółowe zasady dostępu do podstawowego rachunku płatniczego określają przepisy Rozdziału 7 (art. 59ia-59ih) ustawy o usługach płatniczych z dnia 19 sierpnia 2011 r.

Dokument tożsamości

Zadeklarować stałe
miesięczne wpłaty

Dokonać pierwszej wpłaty

Kredyty

KREDYT HIPOTECZNY
"MÓJ DOM"

Warunki kredytu hipotecznego
"Mój dom":

- Okres kredytowania: do 25 lat,
- Kwota kredytu: do 80% wartości inwestycji,
- Oprocentowanie kredytu zmienne: Wibor3m + marża 2,5%
- Jednorazowa prowizja: 1%
- brak innych dodatkowych kosztów, prowizji
- Możliwość karencji w spłacie do 24 miesięcy
- kredyt dostępny jest bez dodatkowych produktów, usług finansowych.
Wniosek do pobrania

KREDYT
GOTÓWKOWY

Kredyty gotówkowe

- Bank udziela kredytów złotowych,
- Kredyty mogą być udzielane na okres do 60 miesięcy,
- Wysokość kredytu nie może przekraczać 15 - krotności dochodów netto Kredytobiorcy ustalonych w oparciu o średni miesięczny dochód z ostatnich trzech miesięcy,
- Spłata kredytu i odsetek następuje w okresach miesięcznych, zgodnie z harmonogramem spłaty rat kredytu, ustalonym przez Bank
- Kredytobiorca ma prawo do wcześniejszej spłaty kredytu
- oprocentowanie 7,2%
- prowizja - od 2% do 3% (min. 20 zł)
Wniosek do pobrania

UNIWERSALNY
KREDYT HIPOTECZNY

Warunki Uniwersalnego
Kredytu Hipotecznego

- Okres kredytowania: do 15 lat,
- Kwota kredytu: do 60% wartości inwestycji,
- Oprocentowanie kredytu zmienne: WIBOR3M + marża Banku 3,2%
- Możliwość sfinansowania dowolnego celu, bez wymogu udokumentowania wydatków,
- Jednorazowa prowizja: 2%
- Brak innych dodatkowych kosztów, prowizji
- Możliwość karencji w spłacie do 6 miesięcy
- Kredyt dostępny jest bez dodatkowych produktów, usług finansowych.

KREDYT
W ROR

Kredyt w ROR

Kredyt w rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym ROR przeznaczony jest dla Posiadaczy rachunku ROR na finansowanie ich bieżących potrzeb. Przyznany kredyt zwiększa stan wolnych środków na rachunku ROR, do wysokości których Posiadacz rachunku może realizować wypłaty gotówkowe i bezgotówkowe. Każda spłata całości lub części kredytu powoduje, iż odnawia się on o spłaconą część i może być wykorzystywany wielokrotnie.
Posiadacz rachunku ROR może ubiegać się o kredyt, jeżeli:
- osiąga stałe dochody,
- ROR prowadzony jest co najmniej od 3-ch miesięcy,
- stałe wpływy na ROR były systematyczne, co najmniej raz w miesiącu,
- na rachunku ROR w okresie ostatnich 3-ch miesięcy nie wystąpiło niedopuszczalne saldo debetowe.
Wysokość kredytu jest ustalana indywidualnie i uzależniona jest od wysokości stałych wpływów na rachunek ROR,
Oprocentowanie - 7,2 % - w skali roku / stałe / Prowizja - 2 % - od kwoty kredytu
Wniosek do pobrania

KREDYT
SEZONOWY

Kredyty sezonowe
- Kredyt udzielany jest na cele konsumpcyjne bez konieczności udokumentowania ich wykorzystania.
- Wysokość kredytu nie może być niższa niż 500,00 zł
i wyższa niż 15 000,00 zł
- Kredyt udzielany jest w złotych polskich (PLN).
- Kredyt może być udzielany na okres do 12 miesięcy.
- Kredyt oprocentowany jest według stałej stopy procentowej.
Oprocentowanie - 4 % w skali roku - stałe
Prowizja - 4 % - od kwoty kredytu

KREDYTY GOTÓWKOWE
MIESZKANIOWE

Kredyt gotówkowy mieszkaniowy

Przedmiotem kredytu mogą być następujące cele: wykończenie budynku mieszkalnego lub mieszkania, remonty, przebudowa i modernizacja, wykonanie utwardzenia placu, wykonanie ogrodzenia, fotowoltaika, zakup wyposażenia w tym m.in. dużego sprzętu AGD, mebli.
Kredyt może być udzielony do wysokości 80 % wartości kosztorysowej inwestycji, nie mnie niż 5 000,00 zł. Kredytobiorca zobowiązany jest do udokumentowania fakturami 60 % kredytu w okresie do 3 miesięcy od dnia wypłaty kredytu. Kredyt może otrzymać osoba posiadająca zdolność kredytową. Okres spłaty do 10 lat.
Formy zabezpieczenia spłaty kredytu:
poręczenie wg prawa wekslowego lub cywilnego zastaw, przewłaszczenie cesja wierzytelności blokada na rachunku bankowym oraz inne formy gwarantujące spłatę kredytu.
Oprocentowanie kredytu zmienne - średni WIBOR 6M+marża 3% Prowizja - 2% - od kwoty kredytu
Wniosek do pobrania

Wnioski
do pobrania

Lokaty

Lokaty w Banku Spółdzielczym w Jasionce są gwarantowane przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny. Aktualnie gwarantowane jest 100 % wartości depozytów nie przekraczających równowartości w złotych 100 000 euro. W przypadku środków na rachunkach wspólnych (np. współmałżonków) limit gwarancji 100 tys. euro dotyczy każdego ze współposiadaczy rachunku.

LOKATA
STANDARD PLUS

Okresy deponowania środków: 14 dni oraz 1,3, 6 miesiący Lokata jest odnawialna. Minimalna kwota lokaty 500 zł. Stopą bazową jest stawka WIBID 1M. Wysokość oprocentowania dla poszczególnych terminów ustalana jest jako iloczyn stawki WIBID 1M oraz współczynnika określonego w uchwale Zarządu Banku Spółdzielczego w Jasionce. Wysokość oprocentowania ustalana jest w trakcie trwania Umowy osobno dla każdego miesiąca kalendarzowego, przy czym wysokość stawki WIBID dla celów oprocentowania lokaty w danym miesiącu przyjmowana jest jako średnia arytmetyczna odpowiedniej stawki WIBID 1M wyliczonej z notowań w okresie między pierwszym a ostatnim dniem miesiąca poprzedzającego naliczenie odsetek w każdym z miesięcy kalendarzowych. Zmiana oprocentowania lokaty na miesiąc bieżący następuje w pierwszym dniu tego miesiąca . Podjęcie wkładu z rachunku terminowej lokaty oszczędnościowej może nastąpić po upływie okresu umownego. Nie podjęcie lokaty po upływie terminu umownego skutkuje prolongatą na taki sam okres lecz na warunkach obowiązujących w dniu przedłużenia Umowy. W przypadku wycofania lokaty przed terminem klient otrzymuje odsetki w wysokości stopy procentowej 1/2 dla rachunków a'vista.
Pokachi Lokata terminowa STANDARD PLUS klub dla singli włocławek  
14-dniowaWIBID 1M * 0,21 (min. 0,01%)
1-miesięcznaWIBID 1M * 0,42 (min. 0,01%)
3-miesięcznaWIBID 1M * 0,63 (min. 0,02%)
6-miesięcznaWIBID 1M * 0,70 (min. 0,02%)