Kredyt obrotowy

Kredyt obrotowy - to kredyt udzielany przedsiębiorcom na bieżące potrzeby związane z działalnością gospodarczą, udzielany jest w rachunku kredytowym.

Wykorzystanie kredytu następuje jednorazowo lub w transzach w terminach określonych w umowie o kredyt. Realizowany jest w formie bezgotówkowej lub w gotówce.

Kredyt obrotowy oprocentowanie

Kredyt oprocentowany jest wg zmiennej stopy procentowej. Odsetki naliczane są na bieżąco od aktualnego stanu zadłużenia (raty odsetkowe maleją). Bank nie pobiera prowizji i innych opłat za wcześniejszą spłatę całości lub części kredytu.

WIBOR 3M+marża 1% do 6,9%

Istnieje możliwość negocjacji stóp procentowych oraz prowizji.

Bank stosuje obniżki stóp procentowych dla Klientów, którzy posiadają rachunki w Banku, mają dobrą zdolność kredytową oraz proponują zabezpieczenia spłaty kredytu w formie lokat, zastawów rejestrowych i hipotek.

Kwota kredytu obrotowego

Kwota kredytu uzależniona jest od oceny zdolności kredytowej, sposobu zabezpieczenia spłaty kredytu, obrotów na rachunku bieżącym a przede wszystkim od zapotrzebowania Wnioskodawcy na środki obrotowe.

Warunki uzyskania

Bank nie wymaga rozliczenia kredytu.

Okres kredytowania

Kredyt udzielany jest do 3 lat spłaty.

Zabezpieczenie spłaty

Zabezpieczenie spłaty kredytu uzgadniane jest indywidualnie z Klientem w zależności od posiadanej zdolności kredytowej, obrotów na rachunku bieżącym, kwoty kredytu, dobrej wiarygodności Kredytobiorcy.

Najczęściej stosowanymi zabezpieczeniami przy tego rodzaju kredytach są:

Spłata kredytu

Spłata kredytu następuje najczęściej w ratach miesięcznych, kwartalnych, półrocznych lub jednorazowo w zależności od charakteru prowadzonej działalności i możliwości płatniczych Kredytobiorcy. Odsetki spłacane są w ratach miesięcznych lub kwartalnych.

Spłata może następować w formie: