Rolnicy

Rachunek bieżący

Rachunek bieżący służy do gromadzenia środków pieniężnych oraz przeprowadzania rozliczeń finansowych związanych z prowadzoną przez Klienta działalnością.

W ramach rachunku bieżącego, Bank oferuje produkty związane z rachunkiem:

Wpłaty i wypłaty gotówki w kasach Banku na każde żądanie

Polecenia przelewu

Polecenia zapłaty

Czeki

Telefoniczna informacja o stanie salda na rachunku na podstawie ustalonego hasła,

Karty płatnicze

Dostęp do rachunku przez Internet w ramach e-Bank

Wrzutnia nocna

Posiadacz rachunku

Posiadaczem rachunku mogą być osoby fizyczne prowadzące działalność wytwórczą w rolnictwie w zakresie upraw rolnych oraz chowu i hodowli zwierząt, ogrodnictwa, warzywnictwa, leśnictwa i rybactwa śródlądowego.

Otwarcie rachunku

Aby otworzyć rachunek należy:

Złożyć wypełniony wniosek o otwarcie rachunku.

Przedstawić aktualny nakaz płatniczy lub zaświadczenie z urzędu gminy o posiadaniu gospodarstwa rolnego lub prowadzeniu innej działalności związanej z rolnictwem, decyzję o nadaniu numeru identyfikacji podatkowej NIP, zawiadomienie o nadaniu numeru statystycznego REGON (jeżeli klient posiada).

Podpisać umowę.

Złożyć wzory podpisów osób uprawnionych do dysponowania rachunkiem posiadacza.

Wpłaty

Wpłaty i wypłaty z rachunku mogą być dokonywane w formie gotówkowej i bezgotówkowej. Wpłaty na rachunek mogą być dokonywane przez każdą osobę, która zna numer rachunku oraz nazwę Posiadacza rachunku.

Wypłaty

Wypłaty z rachunku można dokonywać w formie:

Gotówkowej:

- przy użyciu kart płatniczych w bankomatach, wybranych bankach,
- na podstawie czeku - realizacja w jednostkach naszego Banku,
- na podstawie bankowego dowodu wypłaty - realizacja w jednostkach naszego Banku.

Bezgotówkowej:

- realizując polecenia przelewu, stałe zlecenia płatnicze, polecenia zapłaty,
- przy użyciu kart płatniczych w placówkach handlowo-usługowych.

Dyspozycje składane przez posiadacza rachunku muszą być podpisane przez osoby upoważnione zgodnie ze wzorami podpisów umieszczonymi na karcie wzorów podpisów oraz opatrzone stemplem firmowym posiadacza rachunku, jeżeli został złożony na karcie wzorów podpisów.

Bank nie zrealizuje dyspozycji Posiadacza rachunku jeżeli kwota dyspozycji przekracza stan wolnych środków lub dyspozycja jest niezgodna z postanowieniami umowy lub z przepisami prawa.

Oprocentowanie

Środki na rachunku podlegają oprocentowaniu wg zmiennej stopy procentowej. Odsetki dopisywane są do rachunku na koniec każdego kwartału.