STOPA REFERENCYJNA NBP

STOPA REFERENCYJNA NBP – to jedna z czterech głównych stóp procentowych Narodowego Banku Polskiego (NBP), obok stopy depozytowej, lombardowej i redyskontowej. Stopa referencyjna jest ustalana przez Radę Polityki Pieniężnej. Wyznacza minimalną rentowność bonów pieniężnych emitowanych przez NBP, sprzedawanych w ramach operacji otwartego rynku na rynku międzybankowym. Operacje te polegają na zakupie bądź sprzedaży przez bank centralny krótkoterminowych papierów wartościowych w celu przywrócenia równowagi na rynku. Interwencje te wpływają na poziom oprocentowania depozytów na rynku międzybankowym o porównywalnym terminie zapadalności.


Dla umów zawartych od 01.01.2016 r. stopa referencyjna NBP stosowana jest do wyliczania odsetek ustawowych za opóźnienie przeterminowane (Bank nalicza odsetki w wysokości dwukrotności odsetek ustawowych za opóźnienie w stosunku rocznym; odsetki ustawowe za opóźnienie są równe wysokości sumy stopy referencyjnej NBP i 5,5 p.p.).
Stopa referencyjna publikowana jest m.in. na stronie: www.nbp.pl.


Archiwalne stawki stóp procentowych NBP, definicje oraz szczegółowe informacje dostępne są na stronie: www.nbp.pl

STOPA LOMBARDOWA 

STOPA LOMBARDOWA – określa najwyższy poziom oprocentowania kredytów udzielanych przez bank centralny bankom komercyjnym pod zastaw papierów wartościowych.
Dla umów zawartych do dnia 31.12.2015 r. stopa lombardowa stosowana jest w Banku do wyliczania odsetek od należności przeterminowanych. Oprocentowanie od należności przeterminowanych obliczane jest jako 4 krotność stopy lombardowej NBP. Zmiana oprocentowania następuje po dokonaniu zmiany wysokości oprocentowania kredytu lombardowego, z dniem wprowadzenia zmiany przez NBP.


Stopa lombardowa publikowana jest m.in. na stronie: www.nbp.pl. Archiwalne stawki stóp procentowych NBP, definicje oraz szczegółowe informacje dostępne są na stronie: www.nbp.pl

Stawka referencyjna WIBOR

Stawka referencyjna WIBOR (ang. Warsaw Interbank Offered Rate) – jest wskaźnikiem referencyjnym ustalanym zgodnie z Regulaminem Stawek Referencyjnych WIBID i WIBOR przez administratora stawek referencyjnych, którym jest GPW Benchmark S.A. z siedzibą w Warszawie. Publikowana jest m.in. na stronie internetowej: www.gpwbenchmark.pl.


Wysokość wskaźnika referencyjnego zależy pośrednio od wielu czynników, takich jak: wysokość stóp procentowych ustalanych przez Radę Polityki Pieniężnej, inflacja, podaż pieniądza, cykl koniunkturalny, wysokość PKB czy zmiany sposobu wyznaczania wskaźnika przez administratora wskaźnika referencyjnego.

Wysokość stawka referencyjnej WIBOR 3M ustalana na okresy 3 miesięczne odpowiadające kwartałom kalendarzowym, przy zastosowaniu następujących zasad:

  •  dla umów zawartych od dnia 1 maja 2022 r.
    wysokość stawki WIBOR 3M ustalana jest na dwa dni robocze poprzedzające dany kwartał kalendarzowy. Stawka ustalana jest na 3 miesięczne okresy, odpowiadające kwartałom kalendarzowym.
  • dla umów zawartych przed dniem 1 maja 2022 r.
    wysokość stawki WIBOR 3M ustalana jest jako średnia arytmetyczna z miesiąca poprzedzającego dany kwartał kalendarzowy. Stawka ustalana jest na 3 miesięczne okresy, odpowiadające kwartałom kalendarzowym.

Stawka referencyjna WIBOR 6M, której wysokość ustalana na okresy 6 miesięczne odpowiadające półroczom kalendarzowym, przy zastosowaniu następujących zasad:

  •  dla umów zawartych od dnia 1 maja 2022 r.
    wysokość stawki WIBOR 6M dla danego półrocza ustalana jest na dwa dni robocze poprzedzające dane półrocze kalendarzowe. Stawka ustalana jest na 6 miesięczne okresy, odpowiadające półroczom kalendarzowym.
  •  dla umów zawartych przed dniem 1 maja 2022 r. – wysokość stawki WIBOR 6M ustalana jest jako średnia arytmetyczna z miesiąca poprzedzającego dane półrocze kalendarzowe. Stawka ustalana jest na 6 miesięczne okresy, odpowiadające półroczom kalendarzowym.

Stawka referencyjna WIBID

Stawka referencyjna WIBID (ang. Warsaw Interbank Bid Rate) określa referencyjną wysokość oprocentowania lokat na polskim rynku międzybankowym, ustalana jest zgodnie z Regulaminem Stawek Referencyjnych WIBID i WIBOR przez administratora stawek referencyjnych, którym jest GPW Benchmark S.A. z siedzibą w Warszawie i publikowana m.in. na stronie www.gpwbenchmark.pl


Wysokość stawki WIBID 1M ustalana jest na okresy jednomiesięczne odpowiadające miesiącom kalendarzowym, jako średnia arytmetyczna z miesiąca poprzedzającego dany miesiąc kalendarzowy.