Zebranie Przedstawicieli Banku

Zarząd Banku Spółdzielczego w Jasionce uprzejmie informuje, że

ZEBRANIE PRZEDSTAWICIELI BANKU

odbędzie się dnia 18.05.2023r. o godzinie 15-tej, w Dworze „OSTOYA” Jasionka 1A.

z następującym porządkiem obrad :

1) Otwarcie, przyjęcie regulaminu obrad i porządku obrad, wybór Prezydium i wybór Komisji.
2) Przyjęcie protokołu z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli.
3) Sprawozdanie z działalności Zarządu wraz z bilansem i rachunkiem wyników za 2022 rok, wykonania uchwał i wniosków z poprzedniego ZP oraz informacja o planie przychodów i kosztów na 2023 rok.
4) Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za 2022 rok.
5) Przedstawienie opinii biegłego rewidenta w sprawie badania sprawozdania finansowego za 2022 rok.
6) Dyskusja nad sprawozdaniami Rady i Zarządu oraz opinią biegłego rewidenta.
7) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zebrania i zdolności do podejmowania uchwał.
8) Podjęcie uchwał w sprawach:
 • - zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Banku,
 • - udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Banku,
 • - zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej,
 • - podziału nadwyżki bilansowej za 2022 rok,
 • - określenia najwyższej sumy zobowiązań na 2023 rok,
 • - przyjęcia planu przychodów i kosztów na 2023 rok,
 • - oceny adekwatności regulacji dotyczących Rady Nadzorczej oraz ocena skuteczności działania,
 • - uchwalenia zmian w „Regulaminie działania Rady Nadzorczej BS w Jasionce”,
 • - przyznania nagrody Członkom Rady Nadzorczej z okazji Międzynarodowego Dnia Spółdzielczości,
  9) Odczytanie protokołu Komisji Wnioskowej i przyjęcie go.
  10) Wolne wnioski i zakończenie obrad.
 • Zgodnie z § 24 Statutu Banku drugi termin Zebrania ustala się na godzinę 15 30 dnia 18.05.2023r.

  Informuje się, że w sekretariacie Banku wyłożone są:

  1) sprawozdanie z działalności Banku za 2022 rok łącznie z rocznym sprawozdaniem finansowym oraz raportem i opinią biegłego rewidenta,
  2) sprawozdanie z wykonania zaleceń i uchwał poprzedniego ZP,
  3) projekty uchwał jakie mają być podjęte na ZP,
  4) protokół z ostatniego ZP,
  5) regulacje dotyczące działania Rady Nadzorczej.

  SERDECZNIE ZAPRASZAMY